DESPRE I.T.M. Maramureş
DESPRE ITM MARAMUREȘ
 • I.T.M. Maramures este organizat si functioneaza in baza Legii nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a H.G. nr. 67/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • I.T.M. Maramures este condus de Inspector sef - Năcuţă Dragoş. In exercitarea atributiilor inspectorul sef are in subordine 2 inspectori sefi adjuncti.
  In subordinea directa a inspectorului sef functioneaza compartimentele:
  • Audit Intern
  • Legislatie, Contencios Administrativ
  • Resurse umane
  • Informatica
  • Comunicare si relatii cu publicul
  • Economic, Achizitii Publice si Executare Silita.
 • In subordinea inspectorului sef adjunct Ing. Maria Bondari - care coordoneaza activitatea domeniului relatiilor de munca functioneaza compartimentele :
  • Control relatii de munca
  • Administrare si monitorizare relatii de munca, zilieri si contracte colective de munca
 • In subordinea inspectorului sef adjunct ing. Traian Rad-Tăut care coordoneaza activitatea privind securitatea si sanatatea in munca functioneaza compartimentele:
  • Control securitate si sanatate in munca
  • Supravegherea pietii si indrumare angajatori si angajati in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Inspecţia Muncii - este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti. Instituţia are personalitate juridică şi îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Instituția este înființată și este organizată în baza: 

Legii nr. 108/1999, republicată, cu modificări și completări ulterioare.
H.G. nr. 1377/2009, cu modificări și completări ulterioare.

Inspecţia Muncii îndeplineşte următoarele funcţii generale:

  a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării prevederilor legale în domeniile sale de competenţă;
  b) de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control,
informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă;
  d) de formare, prin care se realizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu, în condiţiile legii;
  e) de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea de acţiuni în comun, pe plan intern şi internaţional, în domeniile de competenţă;
  f) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale pe care le are în administrare sau în folosinţă, a fondurilor alocate în scopul funcţionării în condiţiile legii, precum şi organizarea şi gestionarea sistemelor informatice necesare activităţilor proprii.

 

În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează: