Legislatie
  • Hotărârea nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, modificata
  • Hotărârea nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, modificata
  • Hotărârea nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive
  • Hotărârea nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest
  • Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, modif.
  • Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, modif.
  • Ordonanţa de urgenţa nr. 96/2003 privind protectia maternităţii la locurile de muncă, modif.
  • Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice, modificată
  • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substanțelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor
  • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (*republicată*)