Acte solicitate de inspectorii de muncă RM în urma unui control
1. Registrul unic de control
2. Actele constitutive ale angajatorului:
- contract de societate ;
- statut societate ;
- certificat de inmatriculare la Registrul comerţului ;
- acte adiţionale de modificare, completare ;
- procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului ;
- numar salariati si structura de personal aprobata (organigrama)
3. Registrul general de evidenta al salariatilor completat si transmis conform HG 500/2011
4.  Dosarele de personal ale salariaţilor, care ar trebui sa cuprindă:
-dovada realizării obligaţiei de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii;
-cerere de angajare;
-curriculum vitae;
-acte stare civilă;
-acte de studii şi calificare;
-fisa de aptitudini,
-contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii,
-actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
-actele de identitate;
-avizul medical;
-actele de studii;
-fişa postului;
-acte adiţionale la contractele individuale de muncă;
-acte privind cercetarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
-permisul de muncă (în cazul salariaţilor cetăţeni străini;
-certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);
5. Alte documente
-foaia colectivă de prezenţă a salariaţilor;
-dovada de calculare a drepturilor salariale si dovada acordarii acestora
-documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
-normative de plata in acord in cazul societăţilor care practica acest tip de salarizare;
-orice document justificativ care sa ateste existenta unui raport de munca
6. Regulamentul intern
7. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)
8. Alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul relatiilor de munca
9. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate plasarea si selectia fortei de munca
-actele constitutive ale societatii
-certificat inmatriculare la Registrul Comertului
-contracte individuale de munca ale angajatilor
-dovada inregistrarii la ITM, in baza Legii nr.156/2000, republicata
-contractele incheiate pe baza de oferta ferma cu partenerii straini conform Legii nr.156/2000 republicata
-contractele de mediere incheiate cu solicitantii locurilor de munca din strainatate conform prevederilor HG 385/2001, modificata si completata
-contracte individuale de munca incheiate de solicitantii locurilor de munca din strainatate cu angajatorii din strainatate conform art.10 din Legea nr.156/2000, republicata
-situatia persoanelor mediate si angajate in strainatate conform prevederilor art.12 din HG 384/2001, modificata si completata
-actul de identitate al reprezentantului legal al unitatii
-registrul unic de control
-stampila unitatii
10. Documente ale cetăţenilor români trimişi să lucreze în străinătate:
a) actul de identitate;
b) actele de calificare;
c) certificatul de sănătate;
d) contractul de mediere;
e) contractul individual de muncă, în limba română;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicţia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulaţie în afara graniţelor ţării;