Legislaţie SSM
 

Legislaţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată

- Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată

- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordin nr. 1884/2018 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie 

- Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă 

- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot cu completările şi modificările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractiva de suprafața sau subteran

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractiva de foraj

- Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

- Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

- Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de munca

- Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de munca, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca la bordul navelor de pescuit

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

- Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca

- Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificata

- Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de munca pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de munca pe durata determinata și pentru salariații temporari încadrați la agenți de munca temporara

- Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de munca, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca (*republicata*)

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM 

- Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului si/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații

- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de munca, cu completările și modificările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de munca, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale, republicata

- Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare

- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca 

- Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în munca

- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului cu completările și modificările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționarii comercianților 

- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familial, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Internaționala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002

- Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta în medicina de întreprindere 

- Ordinul nr. 1151/1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică  a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor 

- Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanți pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesionala 

- Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuita) asupra protecției maternității din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000

- Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, modificata

- Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de munca temporara

 
 

Romanian legislation regarding occupational health and safety