Autorizații SSM

1. AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 

Reglementarile legale sunt:

· LEGEA securitatii si sanatatii în munca nr. 319 din 2006

· HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 - procedura de autorizare se deruleaza prin ITM Galati, Biroul Supravegherea Pietei, Indrumare angajatori si angajati in domeniul SSM.

·LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizata*) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (actualizata pana la data de 25 aprilie 2008*) - procedura de autorizare se deruleaza prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului Galati.

· ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

 

Acte si formulare necesare autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii pentru procedura derulata prin ITM Galati ( Exclusiv persoanele fizice, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale si persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare):

Formulare privind autorizarea din punct de vedere SSM

 

2. PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

 

Reglementarile privind produsele de protectia plantelor sunt: ORDONANTA nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura, completata si modificata prin:

LEGEA nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura

LEGEA nr. 26/2006;

Ordonanta Guvernului nr. 41/2007.

 

Sintagma veche                                             Sintagma noua

de uz fitosanitar

de protectie a plantelor

fitosanitare

din grupele I si a II-a de toxicitate

clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)

din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate

clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate

 

Utilizatorii/comerciantii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor înregistra la unitatile fitosanitare, inspectoratele teritoriale de munca, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

Autorizatia pentru utilizare/prestari servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Galati.

Certificatul de înregistare emis de unitatea fitosanitara, în cazul comercializarii de produse de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) se înregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca Galati

 

3. MATERII EXPLOZIVE

 

Prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice.

 Reglementarile privind materiile explozive sunt:

        LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive - actualizată până la data de 12 martie 2014

        HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor - actualizată până la data de 22 februarie 2011

        HOTĂRÂRE nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice 

        

4. AVIZAREA SPATIILOR DESTINATE DEPOZITARII MUNITIILOR, CAPSELOR SAU PULBERILOR PENTRU MUNITIE

ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

Avizul se solicita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla spatiul de depozitare.

 

5. SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

Legislatie privind substantele si preparatele chimice periculoase:

- LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*)privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, actualizată la 1 iunie 2015

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Obligaţiile angajatorului:
- Adresa inaintare lista substanţe chimice periculoase la ITM
- Modele pentru evidenţele substanţelor chimice prevăzute de legislaţia SSM

Notificarea va cuprinde atât formularul adresă de înaintare a notificării (de mai sus) cât şi modelele enumerate, după caz, fiind completate fără să se omită niciuna dintre informaţiile solicitate de acestea.

În ceea ce priveşte clasificarea substanţelor/ amestecurilor chimice vă recomandăm să vă folosiţi de informaţiile oferite de etichetele acestora, respectiv pictogramele de pericol.

Pentru transmiterea listei/listelor în format electronic vă rugăm să folosiţi adresa de email itmgalati@itmgalati.ro.