DESPRE ITM GORJ

DESPRE ITM GORJ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj funcţioneză în subordinea Inspecţiei Muncii având ca atribuţii principale urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă,  respectării condiţiilor de muncă, vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii şi securităţii participanţilor la procesul de muncă în sectorul public, mixt şi privat, precum şi în rândul autorităţilor administraţiei publice locale, a organismelor neguvernamentale, persoanelor fizice şi juridice.

Sfera de competenţă a ITM Gorj, conform H.G. 488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Inspecţiei Muncii, cuprinde:

 

 Atribuţii specifice în domeniul relaţiilor de muncă:

 

    a) controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

    b) controlează folosirea de angajatori a forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, şi sesizează, după caz, conform prevederilor legale, organele de urmărire penală. În scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fişelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidenţă al salariaţilor transmis la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi a oricăror altor documente solicitate de inspectorul de muncă;

    c) impune cu ocazia controalelor completarea fişei de identificare prin care se consemnează declaraţiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fişei de identificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

    d) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfăşoară în condiţiile unui raport de muncă;

    e) dispune încheierea contractelor individuale de muncă şi transmiterea acestora în registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru lucrătorii identificaţi că prestează activitate fără contract individual de muncă;

    f) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

    g) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidenţă a salariaţilor;

    h) controlează respectarea prevederilor legale privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum prevede <LLNK 12017    16 10 201   0 17>Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;

    i) controlează încadrarea în muncă a cetăţenilor străini în România;

    j) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;

    k) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de muncă temporară, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;

    l) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

    m) comunică înştiinţări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societăţii/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei şi a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data iniţierii lui;

    n) solicită reprezentanţilor entităţii controlate, precum şi lucrătorilor, singuri sau în prezenţa martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum şi note scrise de la persoanele care pot da relaţii cu privire la aspectele verificate şi, după caz, realizează fotografii şi înregistrări audiovideo;

    o) participă la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituţii ale statului;

    p) îndeplineşte atribuţiile de birou de legătură şi efectuează schimbul de informaţii cu inspecţiile muncii sau autorităţile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale privind detaşarea în cadrul prestării de servicii transnaţionale;

    q) coordonează, după caz, şi participă la derularea programelor internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă;

    r) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni;

    s) furnizează informaţii de specialitate, participă la elaborarea de studii şi analize în domeniul relaţiilor de muncă;

    ş) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă a salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

    t) gestionează baza de date organizată la nivel naţional care conţine registrele generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor <LLNK 12001   677 12 221   0 18>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

    ţ) asigură, pe baza protocoalelor încheiate la nivel naţional cu alte instituţii ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidenţă a salariaţilor privind activitatea desfăşurată în baza contractelor individuale de muncă, în condiţiile legii;

    u) organizează înregistrarea şi evidenţa, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de muncă procedează la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de lege;

    v) conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor, în condiţiile prevăzute de lege şi procedurii aprobate de inspectorul general de stat.

 

2 . Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţii:

    a) controlează respectarea reglementărilor privind organizarea locurilor de muncă şi impune luarea de măsuri de prevenire şi protecţie în vederea normalizării condiţiilor de muncă;

    b) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi de altă natură luate de angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici la locurile de muncă;

    c) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical periodic;

    d) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţii şi mărimii întreprinderii;

    e) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;

    f) cercetează evenimentele conform competenţelor legale şi pot preleva probe, dispune măsurători, determinări şi expertize, pot lua declaraţii şi note de relaţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la evenimentul cercetat;

    g) analizează şi avizează dosarele de cercetare a evenimentelor şi poate dispune motivat completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum şi retragerea avizului şi refacerea cercetării de către angajator, în condiţiile legii, în cazurile în care se constată că cercetarea a fost efectuată necorespunzător;

    h) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni;

    i) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la cercetarea evenimentelor şi poate dispune motivat, în condiţiile legii, retragerea avizului şi refacerea cercetării;

    j) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pot preleva probe, dispune măsurători şi determinări, pot lua note de relaţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat;

    k) solicită de la reprezentatul legal al unităţii controlate copii certificate de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului;

    l) pot lăsa înştiinţări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele la sediul societăţii/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei şi a documentelor solicitate;

    m) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale, precum şi alte aspecte legate de securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

    n) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

    o) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie în special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifică prin controale la angajatorii beneficiari datele şi informaţiile referitoare la activităţile de prevenire şi protecţie prestate şi propune, după caz, retragerea abilitării în condiţiile legii;

    p) controlează producătorii, reprezentanţii autorizaţi, importatorii şi distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor din domeniul de competenţă;

    q) elaborează, pune în aplicare şi actualizează periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei;

    r) identifică produsele din domeniul de competenţă care prezintă suspiciuni de neconformitate, prelevă probe şi efectuează încercări, în limitele bugetului aprobat pentru finanţarea acestei activităţi;

    s) atenţionează utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenţă şi cooperează cu aceştia pentru prevenirea sau reducerea acestora;

    ş) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piaţă.