Transparență

ANUNȚ privind punerea în dezbatere publică a Proiectului tehnic aferent Proiectului “Reforma activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 7. Transformarea digitală, Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale

În contextul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Inspecția Muncii își propune reforma activității de bază a instituției prin modernizarea și eficientizarea activităților de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Obiectivul va fi atins prin modernizarea infrastructurii digitale care să contribuie la creșterea gradului de transparentizare a activității instituției, a gradului de integrare cu instituțiile publice partenere, la reducerea birocrației și la oferirea unor servicii digitale de înaltă calitate cetățenilor, salariați și angajatori.
Sistemul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Investiția & Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale.
Data de finalizare a Proiectul este trimestrul IV al anului 2025.
Proiectul Reforma activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă este, la momentul actual, în faza de analiză a Proiectului tehnic.

În conformitate cu prevederile Cap. II art. 7 din Legea nr. 52/2003 (*republicată*) privind transparența decizională în administrația publică, Inspecția Muncii inițiază o procedură de dezbatere publică, referitoare la Proiectul tehnic aferent Reformei activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliență (PNRR) - Componenta 7. Transformarea digitală, Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale.

În acest context, Inspecția Muncii informează angajatorii și persoanele fizice cu privire la publicarea anunțului și a datelor de contact unde se pot formula propuneri, sugestii, opinii și estimări de costuri cu privire la Proiectul tehnic aferent Reformei activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă:

Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței.
În prezent, în cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, nivelul de digitalizare este redus, mare parte dintre activitățile care s-ar putea realiza digital fiind încă realizate pe suport letric. Neimplementarea semnăturii electronice și inexistența unor programe informatice adecvate au ca efect îngreunarea activității, generarea și circuitul documentelor specifice activității neputându-se realiza exclusiv în format electronic. Întocmirea documentelor de control se realizează pe suport de hârtie, prin completarea documentelor cu regim special (proces verbal de control și proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor) și a anexelor care, chiar dacă pot fi întocmite electronic, trebuie printate, neexistând posibilitatea întocmirii, semnării și comunicării electronice, fapt care îngreunează activitatea de control și procedura ulterioară de comunicare a acestora către contravenient și către organele fiscale. Totodată, în prezent, angajatorii transmit electronic, către inspectoratele teritoriale de muncă, diferitele notificări/ comunicări, conform cerințelor legale (ex. detașare transnațională, utilizarea frecventă a muncii de noapte, situația persoanelor plasate la muncă în străinătate, etc) prin e-mail, documente care ulterior sunt printate și își urmează circuitul în instituție în format letric.
În acest context, în vederea implementării Reformei activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, s-a semnat contractul nr. 3993/22.07.2022 între Inspecția Muncii (Beneficiar) și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale /componenta C7 – Transformare digitală.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reforma activității de bază a instituției, prin modernizarea și eficientizarea activității de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Eficientizarea activității de control se va realiza prin implementarea sistemului informatic care va permite digitalizarea întregului flux pe care îl presupune actul de control, de la planificare, la întocmirea actelor de control specifice și la comunicarea acestora atât entității controlate cât și organelor fiscale, în cazul aplicării amenzii. De asemenea, sistemul va permite accesarea de pe teren a informațiilor necesare efectuării controlului, existente în bazele de date ale Inspecției Muncii precum și ale altor instituții.
De asemenea, un alt obiectiv este cel de eficientizare a serviciilor oferite de Inspecția Muncii, implementarea sistemului informatic urmând să contribuie la îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri precum și pentru alte autorități și instituții publice.
Din punct de vedere funcțional, sistemul informatic va permite eficientizarea fluxurilor de lucru pentru:
•    Planificarea, pregătirea și realizarea activității de control, inclusiv înregistrarea și comunicarea către angajator a tuturor documentelor rezultate, în mod securizat, prin folosirea semnăturii electronice. Se va avea în vedere faptul că activitatea de control se desfășoară pe teren, fiind necesar accesul în mod securizat de pe dispozitive mobile, la toate informațiile specifice controlului.
•    Gestiunea documentelor și notificărilor conform prevederilor legale în ceea ce privește relațiile de muncă și sănătatea și securitate în muncă, prin implementarea fluxurilor interne de documente și a unor interfețe intuitive și securizate destinate angajatorilor, evitându-se astfel necesitatea deplasării acestora la ghișeu.
•    Gestiunea centralizată a tuturor documentelor la nivel de instituție prin implementarea unui modul de registratură generală, a unei arhive electronice de documente, precum și interconectarea platformei nou-create cu platfomele ANAF, RECOM, etc. Accesul de la sediu și de pe teren Ia platformele REGES-ONLINE și Columbo, precum și Ia baza de date a altor instituții: ANAF- Declarația 112 (prin intersectarea înregistrărilor bazelor de date ANAF și REGES-ONLINE să fie semnalate automat, eventuale diferențe), ONRC, Evidența Populației, ANOFM, ANPIS, CNPP, IGI - pentru a putea verifica, în timpul efectuării controlului, dacă pentru lucrătorul străin identificat a fost emis un aviz de angajare.
•    Prelucrări pe criterii multiple, selectabile de către utilizator, pentru analiza și luarea deciziilor în baza informațiilor existente în sistemul informatic.
•    Comunicarea electronică prin intermediul funcționalității de tipul spațiului virtual privat, către entitatea controlată, a documentelor întocmite cu ocazia controlului, semnate electronic de către inspectorii de muncă.
•    Comunicarea electronică, către organele fiscale, a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în vederea executării amenzilor aplicate.
•    Prelucrarea și analiza datelor colectate de către sistemele informatice ale Inspecției Muncii (cel puțin SIAMC și REGES ONLINE) și alte sisteme informatice compatibile prin implementarea capabilităților de raportare și analiză vizuală a datelor.
•    Pe lângă funcționalitățile destinate personalului Inspecției Muncii și angajatorilor, sistemul informatic va pune la dispoziția cetățenilor un modul pentru transmiterea sesizărilor și petițiilor, respectiv solicitarea informațiilor de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

4. Descrierea necesităţilor în raport cu  care se organizează respectiva dezbatere publică:
-    evaluarea impactului implementării noului sistem informatic;
-  prelucrarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor și estimărilor de costuri, primite de la instituții publice, angajatori și persoane fizice.