Evidența contractelor de stagiu

Actele normative care stabilesc executarea stagiului de actre absolventii de invatamant superior sunt:

Legea 335/2013 si

Hotararea 473/2014 cu normele de aplicare a Legii 335/2013

Legea nr. 335/2013 stabileşte cadrul legal de reglementare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Astfel, se reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Legea cuprinde dispoziţii privind: organizarea perioadei de stagiu, procedura de evaluare a stagiarului, contractul de stagiu, drepturile şi obligaţiile părţilor, finanţarea stagiului, regimul sancţionator.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:
– obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;
– planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.

Comisia de evaluare a stagiarului întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare.

De asemenea, cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu, care va cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului  care se vizeaza de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

Stagiarul, pe perioada stagiului, prestează muncă în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.
Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, având o durată de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română.

Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.335/2013.