1.Documente necesare înregistrării CCM - Acte adiționale la CCM
În vederea înregistrării contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, părțile semnatare vor prezenta cererea de înregistrare, care trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente:
 
Contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părți;
Dovada convocării pârților îndreptățite să participe la negociere;
Împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă;
Dovezile de reprezentativitate ale părților;
Procesele – verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conținând poziția părților.
 
Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/actului adițional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente: 
 
numărul de ieșire a cererii din unitate, 
numărul de pagini al contractului colectiv de muncă/ actului adițional depus spre înregistrare, 
datele de identificare ale unității/ sindicatului / reprezentanților salariaților, 
obiectul principal de activitate, 
natura capitalului social ( de stat, mixt sau privat ),
numărul total de salariați ai unității, durata contractului, cu mențiunea că acesta se aplică de la data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă sau de la o dată ulterioară (art.144 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011 ), mențiunea că a încetat contractul colectiv de muncă încheiat anterior ( în situația în care a fost încheiat un astfel de contract ) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societății, mențiunea că la nivelul societății nu există sindicat reprezentativ, mențiunea că au fost respectate toate clauzele contractului colectiv încheiat la nivel superior.
 
În mod obligatoriu, contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate și ștampilate pe fiecare pagină, de părțile semnatare.
 
În vederea înregistrării a actului adițional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, părțile semnatare vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o cerere care va fi însoțită de următoarele documente:
 
Actul adițional semnat de toate părțile care au încheiat contractul, în original, redactat în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar
Dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere;
Împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării actului adițional;
Dovezile de reprezentativitate ale părților;
Procesele – verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conținând poziția părților.