LEGISLAŢIE

 

Principalele acte normative din domeniul legislaţiei muncii :

Legea 108/1999

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 

Hotarârea de guvern nr. 488/2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

Legea 319/2006

privind  securitatea şi sănătatea în muncă

 

Legea 53/2003

CODUL MUNCII

 

Hotărârea 1425/2006

norme metodologice de aplicare a a Legii 319/2006

 

Ordinul 826/2014

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

Legea 40/2011

modificări la Codul muncii

 

Legea 88/2018

modificări la Codul muncii

 

Legea 81/2018

privind reglementarea activităţii de telemuncă

 

Legea 52/2011

privind zilierii

 

Legea 86/2018

modificarea Legii 52/2011 privind zilierii

 

Norme metodologice de aplicare a Legii 52/2011

privind zilierii

 

Hotărârea nr 905 din 14.12.2017

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

OUG 53/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Principalele acte normative în domeniul Relaţiilor de muncă

Legea 53/2003

CODUL MUNCII

 

Legea 108/1999

pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 

Legea 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici

 

Legea 7/2004

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

HG 1377/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

Legea 31/1990 

privind societăţile

 

Legea 367/2022

dialogului social

 

HG 250/1992

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare

 

OUG 96/2003

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

 

OUG 56/2007

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 

Legea 156/2000

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 

HG 384/2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate

 

Legea 279/2005

privind ucenicia la locul de muncă

 

Ord 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Ord 27/2002

privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor

 

Legea 52/2011

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

HG 1447/2022

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

Legea 448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

OUG 44/2008

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Legea 232/2017

privind modificarea Legii 156/2000

 

 

Principalele acte normative în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în munca

HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007
privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007
privind protecţia tinerilor la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

HOTĂRÂRE nr. 243 din 8 mai 2013
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

HOTĂRÂRE nr. 510 din 2 iunie 2010
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007
privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 28 august 2003
privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

HOTĂRÂRE nr. 2.280 din 9 decembrie 2004
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iulie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune

HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

HOTĂRÂRE nr. 1.756 din 6 decembrie 2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

HOTĂRÂRE nr. 467 din 28 iunie 2018
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE

HOTĂRÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

HOTĂRÂRE nr. 197 din 23 martie 2016
privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil

HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice

LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 30 august 2021
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE Nr. 31 din 22 martie 1991
privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase

HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 28 august 2003
privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale

HOTĂRÂRE nr. 2.280 din 9 decembrie 2004
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale

LEGE nr. 111 din 21 aprilie 2022
privind reglementarea activității prestatorului casnic

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017
prevenirii

LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002
pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022
privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

ORDIN nr. 391 din 2 mai 2007
pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007
privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06

ORDIN nr. 1.884 din 5 iulie 2018
privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție

LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*)
privind regimul materiilor explozive*)

HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor**)

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecția maternității la locurile de muncă