LEGISLAŢIE

 

Principalele acte normative din domeniul legislaţiei muncii :

Legea 108/1999

privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 

Hotarârea de guvern nr. 488/2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

Legea 319/2006

privind  securitatea şi sănătatea în muncă

 

Legea 53/2003

CODUL MUNCII

 

Hotărârea 1425/2006

norme metodologice de aplicare a a Legii 319/2006

 

Ordinul 826/2014

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 

Legea 40/2011

modificări la Codul muncii

 

Legea 88/2018

modificări la Codul muncii

 

Legea 81/2018

privind reglementarea activităţii de telemuncă

 

Legea 52/2011

privind zilierii

 

Legea 86/2018

modificarea Legii 52/2011 privind zilierii

 

Norme metodologice de aplicare a Legii 52/2011

privind zilierii

 

Hotărârea nr 905 din 14.12.2017

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

Ordin 1918 din 25.07.2011

aprobarea procedurii - registrul electronic de evidenta a salariatilor

 

Hotărârea nr. 1105 din 2011

modificarea HG 500/2011 privind registrul electronic de evidenta a salariatilor

 

OUG 53/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Principalele acte normative în domeniul Relaţiilor de muncă

Legea 53/2003

CODUL MUNCII

 

Legea 108/1999

pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 

Legea 188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici

 

Legea 7/2004

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

HG 1377/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

Legea 31/1990 

privind societăţile

 

Legea 62/2011

dialogului social

 

HG 250/1992

privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare

 

OUG 96/2003

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

 

OUG 56/2007

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 

Legea 156/2000

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 

HG 384/2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate

 

Legea 279/2005

privind ucenicia la locul de muncă

 

Ord 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Ord 27/2002

privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor

 

Legea 52/2011

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

HG 500/2011

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

HG 1091/2014

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

Legea 448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

OUG 44/2008

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

 

Legea 232/2017

privind modificarea Legii 156/2000

 

 

Principalele acte normative în domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
a securităţii şi sănătăţii în munca

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007
privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM

HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007
privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007
privind protecţia tinerilor la locul de muncă

HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

HOTĂRÂRE nr. 243 din 8 mai 2013
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

HOTĂRÂRE nr. 510 din 2 iunie 2010
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007
privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 28 august 2003
privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iulie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca

HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003
privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

HOTĂRÂRE nr. 1.756 din 6 decembrie 2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

HOTĂRÂRE nr. 332 din 28 martie 2007
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004
privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

HOTĂRÂRE nr. 207 din 17 martie 2005
privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014
privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice