Evidența salariaților detașați pe teritoriul României

DETAŞAREA SALARIAŢILOR ÎN CADRUL PRESTĂRII DE SERVICII TRANSNAŢIONALE

 

În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 196 din 21 martie 2017 a fost publicată Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 

Legea instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora.

Prin noile prevederi s-a urmărit crearea unui act normativ care să unifice dispoziţiile cuprinse în două directive europene, referitoare la detaşare, şi pe care să le transpună în legislaţia autohtonă. Mai precis, cele două documente comunitare sunt Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, respectiv Directiva 2014/67/UE privind punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.

Prin noul act normativ se defineşte noţiunea de salariat detaşat, astfel:

-un salariat detașat pe teritoriul României este angajatul unei companii stabilite într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau în Confederaţia Elveţiană, care în mod normal nu lucrează în ţara noastră, dar care este trimis, pentru o perioadă limitată de timp, să muncescă în România; 

-un salariat detaşat de pe teritoriul României este acel salariat al unui angajator stabilit în ţara noastră, care îşi desfăşoară în mod normal activitatea aici, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru UE sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene;

iar detaşarea transnaţională ca situaţia în care o intreprindere stabilită într-un stat membru UE sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul altui stat membru salariaţi cu care are stabilite raporturi de muncă.

Prevederile legii se aplică:

a) intreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaşi cu care au stabilite raporturi de muncă;

b) intreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

Actul normativ clarifică aspecte privind cooperarea între autorităţile competente din statele membre astfel, Inspecţia Muncii este autoritatea competentă având atribuţii de birou de legătură, care asigură îndeplinirea obligaţiei de cooperare administrativă cu autorităţile competente din statele membre sau din Confederaţia Elveţiană.

În cadrul cooperării administrative, Inspecţia Muncii răspunde cererilor motivate de informare ale autorităţilor competente din alte state membre şi din Confederaţia Elveţiană şi efectuează verificări şi acţiuni de control cu privire la situaţiile de detaşare transnaţională, inclusiv cu privire la orice nerespectare sau abuz în ceea ce priveşte normele aplicabile privind detaşarea transnaţională.

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, verifică aplicarea prevederilor acestei legi, în vederea respectării drepturilor salariaţilor detaşaţi pe teritoriul României.

Legea conţine dispoziţii referitoare la respectarea drepturilor salariaţilor, astfel că în situaţia în care salariaţii detaşaţi pe teritoriul României consideră că le-au fost încălcate drepturile cu privire la condiţiile de muncă sau că au suferit pierderi ori daune ca urmare a nerespectării prevederilor acestei legi, se pot adresa Inspecţiei Muncii şi/sau instanţelor judecătoreşti competente din România ori instanţelor judecătoreşti dintr-un alt stat potrivit convenţiilor internaţionale existente în materie de competenţă judiciară şi pot depune plângere împotriva angajatorului lor în mod direct.

Procedura specifică privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017.

Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru UE care detaşează salariaţi pe teritoriul României au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea o declaraţie privind detaşarea transnaţională a salariaţilor, al cărei model este prevăzut în anexa la normele metodologice, în limba română, cu minimum o zi lucrătoare înaintea începerii activităţii.

 

Modalitatea de trimitere a anexelor poate fi: prin poştă, personal la secretariatul instituţiei, prin poşta electronică.