Întocmirea și eliberarea adeverințelor de vechime

Eliberarea adeverintelor de vechime se face in baza unei cereri scrise, si se va supune unei taxe anticipate de 20 lei conform Ordin nr.826/2014 al MMFPSPV, taxa se poate achita si la caseria din incinta sediului nostru. Eliberarea adeverintei de vechime se elibereaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

Procedura operationala intocmirea si eliberarea adeverintelor si certificatelor in domeniul RM de catre ITM

Ordin nr.826/2014

Solicitarile pentru eliberarea adeverintelor se efectueaza numai in baza unor cereri scrise, potrivit art.3  alin.1 din O.G nr.33/2002, aprobat, cu modificari si completari prin Legea nr.223/2002.
Cererile scrise ale solicitantilor, persoane fizice sau juridice, se primesc si se inregistreaza la secretariatul Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau unde se verifica daca sunt intocmite de persoanele fizice sau juridice indreptatite sau mandatarii acestora si daca atestarea, respectiv confirmarea dreptului sau faptului le privesc in mod direct.
Titularii solicitarilor achita anticipat contravaloarea prestatiei, potrivit Legii nr.108/1999, republicata, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.826/2014.
 
 
Adeverine Legea nr.130/1999
 
 
Cererile, privind eliberarea unor adeverinte in temeiul Legii nr.130/1999 se inregistreaza din nou intr-un  registru de evidenta intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre Compartimentul Contracte Colective de Munca Monitorizare Relatii de Munca, in conformitate cu procedura de inregistrare a documentelor in cadrul   Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau.
Adeverinta se intocmeste si se redacteaza in cadrul Compartimentului Contracte Colective de Munca Monitorizare Relatii de Munca ca urmare a verificarii documentelor pe care angajatorii le-au depus in evidentele Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau, in temeiul Legii nr.130/1999, in  doua exemplare, din care unul se inmaneaza solicitantului, iar al doilea exemplar se pastreaza si se arhiveaza impreuna cu celelalte documente anexate (cererile in original, copiile dupa mandate,etc.) la dosarul societatii unde solicitantul a fast angajat  cu contract individual de munca, in conformitate cu prevederile art.4 alin.1  din OG nr.33/2002, conform formularului prevazut in Anexa nr.1.
Eliberarea exemplarelor originale ale adeverintelor se efectueaza numai persoanelor indreptatite sau mandatarilor acestora, dupa verificarea prealabila a identitatii lor.
In registrul de evidenta la pozitia de inregistrare a solicitarii de eliberare a adeverintei se vor inscrie, in  coloane separate, data eliberarii, numele si codul numeric personal al persoanei care a primit-o, precum si seria si numarul actului de ientitate si semnatura de primire.
 
Adeverinte/Extrase Revisal
 
 
In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibiliatatea de a elibera la solicitarea   scrisa a unui angajat  sau a unui fost salariat un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta,  durata  activitatii, vechimea in munca, in meserie si specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta a salariatilor si din dosarul personal, inspectoratul teritorial de munca in raza caruia angajatorul are  sediul social declarat va elibera, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii, o adeverinta din care sa rezulte elementele din registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic asa cum a fost intocmit  si transmis de angajator, in conformitate cu prevederile art.8  alin.3 si 6 din H.G. nr.500/2011 privind  registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
La solicitarea scrisa a unui angajat sau a unui fost salariat, inspectoratul teritorial de munca elibereaza  extrase din baza de date a registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL) organizata la nivelul lnspectiei Muncii pe care angajatorii au avut obligatia de a-l transmite lnspectoratelor Teritoriale de Munca conform H.G. nr.161/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (abrogata incepand cu data de 01.08.2011), precum si din baza de date a registrului general de evidenta a salariatilor (REVISAL) organizata la nivelul lnspectiei Muncii pe care angajatorii au obligatia de a-l transmite lnspectoratelor Teritoriale de Munca, conform H.G. nr.500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
lnspectoratele teritoriale de munca elibereaza si alte tipuri de adeverinte, daca solicitarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile OG.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre  autoritatile publice cetrale si locale, aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr.223/2002. Prin exceptie, in cazul in care reglementarile legale in vigoare permit  eliberarea  adeverintelor fara prezentarea  cererii scrise, eliberarea acestora se va face ca atare, conform art.3 alin.2 din OG.nr.33/2002. Prestatiile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca pentru intocmirea si eliberarea adeverintelor/extraselor din   revisal se tarifeaza anticipat conform Legii nr.108/1999, republicata, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale lnspectiei Muncii, aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.826/2014.
Contravaloarea prestatiilor de servicii se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la caseria inspectoratului teritorial de munca.