Legislaţie

*** listă actualizată la data de 12.03.2013***

Pentru vizualizarea actelor legislative accesati site-ul legislatie.just.ro 

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006 – Legea securității si sănătății in muncă;
 2. Hotararea de Guvern nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității si sănătății in muncă nr.319/2006, (modificata si completata de HG 955/2010, HG 1242/2011);
 3. Hotararea de Guvern nr. 300/02 martie 2006 (actualizată) privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile(modificata si completata de HG-601/2007);
 4. Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot(modificata si completata  de HG 601/2007);
 5. Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de muncă;
 6. Hotararea de Guvern nr. 1028/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 7. Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă;
 8. Hotararea de Guvern nr. 1049/09 august 2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității si sănătății lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran;
 9. Hotararea de Guvern nr. 1050/09 august 2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității si sănătății lucratorilor din industria extractiva de foraj;
 10. Hotararea de Guvern nr. 1051/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 11. Hotararea de Guvern nr. 1058/09 august 2006 privind cerințele minime pentru imbunatatirea securității si protectia sănătății lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
 12. Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de muncă;
 13. Hotararea de Guvern nr. 1092/16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in muncă;
 14. Hotararea de Guvern nr. 1135/30 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate in muncă la bordul navelor de pescuit;
 15. Hotararea de Guvern nr. 1136/30 august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
 16. Hotararea de Guvern nr. 1875/22 decembrie 2005 privind protectia sănătății si securității lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (modificata si completata de  HG 601/2007);
 17. Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (modificata si completata de HG 601/2007);
 18. Ordonanța de Urgență nr. 96/14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locul de muncă, (modificata si completata de Legea 25/2004,OUG 158/2005);
 19. Hotarârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă(modificata si completata de HG 1141/2004;
 20. Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;
 21. Hotărârea nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerințele minime de securitate si sanatate in muncă referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale;
 22. Ordonanța de Urgență nr. 99/29 iunie 2000 – privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 23. Ordin nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM;
 24. Ordin  nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securității si sănătății in muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă;
 25. Ordin  nr. 1.638 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06;
 26. Ordin  nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;
 27. Hotărâre  nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securității si sănătății in muncă;
 28. Hotărâre nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securității si sănătății la locul de muncă pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de muncă pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de muncă temporara;
 29. ORDIN nr. 393 din 2 mai 2007 pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Normativ privind organizarea activitatii de verificare a instalatiilor de ventilare care functioneaza la unitati industriale cu pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06;
 30. ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06;
 31. HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucratorilor (modificata si completata de HG 37/2008, HG 1169/2011, HG 1/2012);
 32. HOTARARE nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive (modificata si completata de HG 461/2006);
 33. HOTARARE nr. 115 din 5 februarie 2004 (actualizată) privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (modificata si completata de HG 809/2005);
 34. HOTARARE nr. 612 din 30 iunie 2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;
 35. HOTARARE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor (modificata si completata de HG 517/2011);
 36. HOTARARE nr. 457 din 18 aprilie 2003 (*republicata*) privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune*)(modificata si completata de  HG 1514/2003, HG 962/2007, HG 1302/2009);
 37. Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 384/22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române privind asigurarea securităţii utilijatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standarde europene armonizate;
 38. HOTARARE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
 39. LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicata*) privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale*);
 40. HOTARARE nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de muncă in conditii deosebite(actualizată);
 41. ORDIN nr. 1.323 din 26 mai 2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii;
 42. Ordonanţa Guvernului nr. 2/12 iulie 2001(actualizata) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările;
 43. LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicata*) privind regimul materiilor explozive;
 44. HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor;
 45. ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
 46. HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 (modificata si completata de HG 1/2012) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
 47. HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 48. HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (modificata si completata de HG1/2012) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici.