DESPRE ITM Caraș-Severin

Inspecţia Muncii urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor legale de către angajatori în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în timpul desfăşurării activităţii. Obiectivele prioritare urmăresc îndeplinirea atribuţiilor Inspecţiei Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi punerea în aplicare a sarcinilor ce îi revin din Programul de guvernare. Scopul acţiunilor din Programul Cadru, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, consta în:

  • controlul aplicării legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, conform obligaţiilor ce revin Inspecţiei Muncii;
  • prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă;
  • analiza noilor riscuri (ergonomice, psihosociale şi sociale) şi conştientizarea actorilor sociali cu privire la consecinţele acestora;
  • măsuri specifice de informare, sensibilizare şi prevenire a riscurilor în întreprinderi mici şi mijlocii.

          Pentru realizarea acţiunilor Programului Cadru şi pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos, sunt utilizate metode de inspecţie şi proceduri aliniate bunelor practici folosite în ţările membre ale Uniunii Europene, luând în considerare dinamica pieţei muncii şi apariţia de noi riscuri. În îndeplinirea obiectivelor generale, în domeniul relaţiilor de muncă Inspecţia Muncii are, în principal, atribuţii de control cu privire la:

  • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
  • încadrarea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă;
  • încadrarea în muncă, în România, a cetăţenilor străini, precum şi protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
  • respectarea condiţiilor de funcţionare a agenţilor de muncă temporară;
  • asigurarea evidenţei naţionale a muncii prestate în temeiul contractelor individuale de muncă precum şi a evidenţei lucrătorilor zilieri;
  • sprijinirea negocierii contractelor colective de muncă, a înregistrării acestora, a concilierii în cazul conflictelor de interese.