Documente solicitate la control

Documentele care pot fi solicitate de inspectorii de muncă în timpul controalelor în domeniul ssm:

- Registru unic de control

- Actul constitutiv al societăţii

- Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente

- Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

- Decizii interne pentru: personalul cu atribuţii în domeniul SSM; componenţa serviciului de SSM; conducătorii locurilor de muncă;

- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă

- Dosarul medical individual

- Fişa de aptitudini

- Înscrierea în fişa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime”

- Foaia de parcurs

- Tematici de instruire

- Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii

- Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor în procesul de instruire

- Fişele individuale de instructaj de protecţia muncii

- Procese verbale care să ateste modul de efectuare a instructajului periodic

- Foaie de prezenţă

- Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii

- Certificate de conformitate pentru EIP şi EIL

- Fişe de magazie pentru dotarea cu EIP

- Documentele care să ateste că ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii

- Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor în funcţiune

- Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii (clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, muncă în schimburi şi intensitatea acesteia)

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern

- Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă

- Buletine de verificări PRAM

- Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)

- Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă (dacă sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)

- Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă

- Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate

- Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase

- Certificate medicale cu diagnostic “accident”

- Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate în muncă

-Documentul privind protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie

-Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare

-Verificările ISCIR

-Fişa postului

-Permisul de lucru cu foc

-Permis gass free, în situaţiile de lucrări în spaţii închise unde există pericol de explozie

-Documentul privind protecţia la explozie

-Autorizaţie de lucru în zone Ex

-Proiect de zonare Ex şi clasificarea ariilor periculoase

-Plan tehnic de exploatare

-Registrul de evidenţă a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz

-Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)

-Programul de revizii si reparaţii a ET din dotare

-Plan de evacuare în caz de urgenţă

-Registre de evidentă a accidentaţilor în muncă

-Registre de evidenţă a accidentelor uşoare

-Registre de evidenţă a incidentelor periculoase

-Registre de evidenţă a îmbolnăvirilor profesionale

-Raportare semestrială a accidentelor de muncă

-Registrul de serviciu la bordul navelor

-Registrul pentru substanţe toxice

-Registrul de evidenţă a materialelor explozive

-Formular comandă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

-Cartea tehnică a utilajului

-Instrucţiuni de lucru

-Proces verbal de punere în funcţiune a schelei

-Convenţiile de lucru

-Măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de angajator

-Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii

-Materiale necesare informării şi educării angajaţilor

-Fişele tehnice de securitate pentru substanţe toxice

-Contractele de lucrări

-Modul de acordare a materialelor igienico sanitare

-Fişa de expunere la riscuri profesionale

-Evidenţa nominale a angajaţilor cu handicap şi a celor cu varsta sub 18 ani

-Dosare de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporară de muncă

-Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.