Răspundere juridică

 ***actualizate la data de 11.03.2013***

 

 Legea 53/2003, republicata - Codul muncii:

Contravenţii:

Art. 260:

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

 1. nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;
 2. încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
 3. împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 4. stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 5. primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
 6. prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
 7. încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 8. încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
 9. nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 10. nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 11. neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
 12. încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 13. încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 14. nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 15. încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;
 16. încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

 (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

 

Infracţiuni:

Art. 264

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

(3) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

Art. 265

(1) Încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (3) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane.

(3) Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin. (2) şi la art. 264 alin. (3) este de natură să îi pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (3), instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia dintre următoarele pedepse complementare:

 1. pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;
 2. interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;
 3. recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte de comiterea infracţiunii;
 4. închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-a comis infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

(5) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (3), angajatorul va fi obligat să plătească sumele reprezentând:

    a) orice remuneraţie restantă datorată persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneraţiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu excepţia cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

    b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă persoana ar fi fost angajată legal, inclusiv penalităţile de întârziere şi amenzile administrative corespunzătoare;

    c) cheltuielile determinate de transferul plăţilor restante în ţara în care persoana angajată ilegal s-a întors de bunăvoie sau a fost returnată în condiţiile legii.

(6) În cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi la art. 264 alin. (3) de către un subcontractant, atât contractantul principal, cât şi orice subcontractant intermediar, dacă au avut cunoştinţă de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflaţi în situaţie de şedere ilegală, pot fi obligaţi de către instanţă, în solidar cu angajatorul sau în locul subcontractantului angajator ori al contractantului al cărui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevăzute la alin. (5) lit. a) şi c).

 

Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

Contravenţii:

ART. 23

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

 1. împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;
 3. nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

Art. 26 În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă, Inspecţia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comerţului;

 

HG 500/2011: privind registrul general de evidenta a salariatilor

Contraventii:

Art. 9

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

 1. netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
 2. refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;
 3. necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4;
 4. completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6) ;
 5. completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 6. alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului.
 7. nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;
 8. refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat;
 9. nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
 10. nerespectarea prevederilor art. 7.


(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 1. cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei;
 2. cele prevazute la lit. b)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;
 3. cea prevazuta la lit. d)-f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;
 4. cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 5. cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

(4) Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2) lit. b)-e).

(5) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se face cu respectarea:

 1. art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;
 2. art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari.

 

OUG 96/2003:privind protectia maternitatii la locurile de munca

Contravenţii:

-  art. 27(1) lit. a- încălcarea dispoziţiilor prevazute la art. 6,7(1), 8, 17(1), 18, se sancţionează cu amendă de la 2500-5000 lei;

-  art.27(1) lit.b- încălcarea art.9,12(3), 13, 19,20(2) şi (4), 21 (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 5000- 10000 lei;

         

Legea 202/2002, republicată

Contravenţii:

ART. 46   -  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) - (4), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11-14 şi ale art. 15-23.

         

Legea 448/2006, republicată:

Contravenţii:

ART. 100

 Următoarea faptă constituie contravenţii şi se sancţionează  de către personalul Inspecţiei Muncii ;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 78, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

CAP. III

Răspunderea contravenţională

 ART. 12

(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

 1. încălcarea prevederilor art. 4 şi art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;
 2. încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;
 3. încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

 

LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*)

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)

Contravenţii

ART. 13

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 1. exercitarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încălcarea prevederilor art. 8-10, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 2. exercitarea activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate de către alte persoane juridice, în afara celor prevăzute la art. 5, sau de către persoane fizice, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul din cadrul Inspecţiei Muncii, împuternicit în acest sens.

 

HOTĂRÂRE nr. 104 din 31 ianuarie 2007

pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

ART. 8

Constituie contravenţie şi se sancţionează, după cum urmează:

 1. netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
 2. netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (4), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
 3. transmiterea de date incomplete sau eronate în cuprinsul comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) sau a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (4), către inspectoratul teritorial de muncă, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
 4. refuzul nejustificat al beneficiarului prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul prevăzut la art. 3 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
 5. refuzul nejustificat al unităţii/întreprinderii situate pe teritoriul României de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
 6. refuzul nejustificat al întreprinderii utilizatoare a salariatului străin de a prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul de punere la dispoziţie încheiat cu întreprinderea de muncă temporară sau cu agenţia de plasare, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;
 7. refuzul nejustificat al reprezentantului legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege sau refuzul salariatului desemnat ca persoană de legătură cu organele de control de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele necesare controlului privind respectarea condiţiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei.

 

OG nr. 56/2007, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

Contravenţii

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către lucrătorii Oficiului Român pentru Imigrări.

ART. 26

 Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

 1. primirea la muncă a unui străin fără autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăşi 100.000 lei;
 2. menţinerea unui străin în muncă după expirarea autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăşi 100.000 lei;
 3. netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 18 alin. (1) sau a modificărilor elementelor prevăzute în această comunicare, cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei;
 4. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei.

  

Contestarea procesului-verbal de control:

Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, art 1 şi 7- orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ se poate adresa pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata instituţiei emitente şi instanţei competente  în termen de 30 de zile de la emiterea actului.

 

Contestarea procesului verbal de contravenţie:

 OG.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor-art.31, 32- împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere in termen de 15 zile de la data înmînării sau comunicării acestuia. Plîngerea însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, şi se trimite la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvîrşită contravenţia.  Plîngerea împotriva procesului verbal de contravenţie suspendă executarea