Legislaţie
 

A. Legislatia frecvent aplicabilă în domeniul relatiilor de muncă:

> Legea nr. 53/2003(link) - Codul Muncii republicată cu modificările si completările ulterioare ;

> Legea nr. 62/2011(link) - Legea dialogului social republicată cu modificările si completările ulterioare;

> Legea nr. 367/2022(link) - Legea dialogului social republicată cu modificările si completările ulterioare;

 

 

> Legea nr. 52/2011(link) privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, cu modificările si completările ulterioare;

> Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1930/1439/2011(link) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011(link) privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri;

> Legea nr. 279/2005(link) privind ucenicia la locul de muncă republicată;

> Hotararea Guvernului nr. 855/2013(link) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005(link) privind ucenicia la locul de muncă;

> Legea nr. 67/2006(link) privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului întreprinderii, al unitătii sau al unor părti ale acestora;

> Legea nr. 467/2006(link) privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor;

> Legea nr. 156/2000(link) privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, republicată;

> Hotărârea Guvernului nr. 384/2001(link) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000(link) privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările si completările ulterioare ;

> Legea nr. 202/2002(link) privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, republicată cu modificările si completările ulterioare;

> Legea nr. 16/2017(link) privind detasarea salariatilor in cadrul prestării de servicii transnationale cu modificările si completările ulterioare;

> Hotărârea Guvernului nr. 337/2017(link) pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale pe teritoriul României;

> Legea nr. 448/2006(link) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

> Hotărârea Guvernului nr. 905/2017(link) privind registrul general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare;

> Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1918/2011(link) pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor in format electronic, cu modificările ulterioare;

>Hotararea Guvernului nr. 714/2018(link) privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificarile si completările ulterioare ;

> Hotărârea Guvernului nr. 518/1995(link) privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr. 1256/2011(link) privind conditiile de înfiintare si functionare precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară ;

> Hotărârea Guvernului nr. 250/1992(link) privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată;

> Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003(link) privind protectia maternitatii la locurile de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

> Ordonanta Guvernului nr. 25/2014(link) privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România cu modificările si completările ulterioare;

> Ordonanta Guvernului nr. 2/2001(link) privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008(link) privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Ordonanta Guvernului nr. 37/2007(link) privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

> Hotărârea Guvernului nr. 38/2008(link) privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, cu modificările si completările ulterioare;

> Ordinul ministerului sănătătii nr. 870/2004(link) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completarile ulterioare;

> Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 64/2003(link) pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

B. Alte legi/hotărâri de guvern/ordonante de guvern/ordine/regulamente/statute care fac trimitere la existenta raporturilor de muncă în baza contractelor individuale de muncă.