Legislaţie SSM

 Prevederi din LEGEA NR.319/2006 (link) privind securitatea si sanatatea in munca,  care intra sub incidenta Legii preventiei nr.270/2017 :(link)

 

 

   

   Atributiile principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta in domeniul securitatii si sanatatii in  munca si al supravegherii pietei:

a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
i) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
j) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;

 

    ACTE NORMATIVE:

- Constitutia Romaniei - republicata (link)

- Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006(link)

- Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 - Hotararea nr 1425/2006(link)

- Legea 126/1995(link) - privind regimul materialelor explozive, MO nr. 298/12/1995, republicata;

- Ordonanta nr.2/2001(link) privind regimul juridic al contaventiilor , modificata si completata;

- Legea 346/2002(link) privind asigurarea pt. Accidente de munca si boli profesionale, republicata;

- O.G nr.4/1995(link) - privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pt. Combaterea bolilor daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, modificata si completata.

- OUG nr.99/2000(link) - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi exttreme pt. Protectia persoanelor incadrate in munca ;

- Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003(link) privind protectia maternitatii la locurile de munca

- Legea 359/2004(link) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice.

- Legea 360/2003(link) privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase , modificata si completata;

- H.G nr.300/2006(link) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile ;

- H.G nr.493/2006(link) privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot ;

-  HG.nr.971/2006(link) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca ;

- HG 1028/2006(link) - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

-  HG 1048/2006(link) - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca ;

- HG 1049/2006(link) - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran ;

-  HG 1050/2006(link) - pt.asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;

-  HG 1051/2006(link) - privind cerintele minime de sanatate si securitate pt. Manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori, in special de afectiuni dorsolombare ;

-  HG nr.1058/2006(link) - privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive ;

- HG. nr. 1091/2006(link) - privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca

- HG nr. 1092/2006(link) - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;

-  HG nr. 1135/2006(link) priivnd cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit ;

- HG nr.1136/2006(link) privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice ;

- HG 1875/2006(link) privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii la azbest ;

- HG.nr.1876/2006(link) privind cerintele minime de SSM la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii ;

- CERINTE MINIME(link) din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor

- HOTARARE nr. 1.093(link) din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- HG nr.1218/2006(link) privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici ;

-  HG nr.1146/2006(link) privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- HOTARARE nr.600/2007(link) privind protectia tinerilor la locul de munca;

- ORDIN nr.242/2007(link) pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

- HOTARARE nr.601/2007(link) pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca;

- HOTARARE nr.355/2007(link) privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- HOTARARE nr.246/2007(link) privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, modificata si completata de H.G. 1622/2008(link) si H.G. 1627/2009(link);

- ORDIN nr.3/2007(link) privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;

               

         -  LEGISLATIE SUPRAVEGHEREA PIETEI

 

- HG 457/2003(link) ce transpune Directiva 2006/95/CE privind echipamentele electrice de joasă tensiune ;

- HG 115/2004(link) ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;

-HG 1029/2008(link) privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ce transpune Directiva 2006/42/CE

- HG 752/2004(link) ce transpune Directiva 94/9/CE privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;

- HG 207/2005(link) ce transpune Directiva 93/15/CE privind explozibili pentru uz civil;

-HG 1756/2006(link) ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor;

- H.G. 332/2007(link) ce transpune Directiva 97/68/CE referitoare la motoarele cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere

- H.G. nr.1102/2014(link) ce transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice

MARCAJUL CE

 Multe produse necesită marcajul CE ca să poată fi vândute în SEE (UE + Islanda, Liechtenstein si Norvegia). Acesta dovedeste că produsele au fost evaluate si respectă normele europene în materie de sigurantă, sănătate si protectie a mediului. Marcajul se aplică produselor comercializate în SEE, fabricate atât în interiorul, cât si în afara SEE..      

  

    Cum se poate obtine marcajul CE?

  A. Producatorii trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Să identifice cerintele UE aplicabile produsului;

2. Să verifice dacă produsul îndeplineste cerintele specifice;

3. Să verifice dacă produsul trebuie testat de către un organism notificat;

4. Să testeze produsul;

5. Să întocmească dosarul tehnic;

6. Să aplice marcajul CE si sa redacteze declaratia de conformitate.

  B. Importatorii:

    În timp ce producătorii sunt responsabili pentru conformitatea produsului cu legislaţia şi pentru aplicarea marcajului CE, inportatorii trebuie să se asigure că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme cu cerinţele aplicabile şi că nu prezintă un risc pentru consumatorii europeni. Importatorul trebuie să verifice dacă producătorul din afara UE a parcurs toate etapele necesare şi să se asigure că documentaţia este disponibilă la cerere.

 C. Distribuitorii:

   Distribuitorii trebuie să aibă cunostinte de bază privind cerintele juridice - inclusiv să stie care sunt produsele care trebuie să poarte marcajul CE si care este documentatia însotitoare - si ar trebui să fie în măsură să identifice produsele care în mod clar nu sunt în conformitate. De asemenea, ei trebuie să poată demonstra autoritătilor nationale că au actionat cu diligenta necesară si că au dovezi de la producător sau importator că au fost luate măsurile adecvate. În plus, distribuitorul trebuie să poată acorda asistentă autoritătilor nationale în eforturile lor de a primi documentatia necesară.