Acreditare Mass-Media

REGULAMENT

privind acreditarea jurnaliştilor

la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1 - Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi acreditează reprezentanţi ai instituţiilor de presă centrale şi locale (cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune) care doresc sa reflecte activitatea instituţiei. - denumiţi în continuare jurnalişti,

Acreditarea se face pe baza aprobării inspectorului şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi, la cererea instituţiei de presă al cărui angajat este jurnalistul, în urma propunerii purtătorului de cuvânt al instituţiei.

Acordarea acreditarii nu atrage controlul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi asupra materialelor publicate de jurnalistul acreditat sau a ştirilor difuzate de mijloacele de informare în masă.

Procedurile de refuz ale acordării acreditarii sau de retragere a acreditarii unui jurnalist se pot declanşa numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi şi care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul jurnalist, în condiţiile şi în limitele legii, după consultarea prealabila a conducerii instituţiei de presă respective.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi recomandă tuturor jurnaliştilor şi mijloacelor de informare în masă să ţină seama şi să aplice principiile deontologice cuprinse în Rezoluţiile nr. 1003 (1993) şi nr.1215 (1993) ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, având în vedere deosebita responsabilitate socială ce le revine în evoluţia societăţii şi dezvoltarea vieţii democratice, pentru informarea corecta a opiniei publice şi respectarea valorilor morale şi a drepturilor cetăţeneşti.

Art. 2 - Jurnaliştii acreditaţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi au acces la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi, potrivit programului de lucru, în incinta Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul sau inspectorului şef.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea jurnaliştilor

 

Art. 3 - Acreditarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi poate fi permanentă sau provizorie.

·        Acreditarea permanentă se reactualizează la începutul fiecărui an.

·        Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale ce au loc la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.

 

Acreditari permanente

Art. 4 - Pentru obţinerea unei acreditari permanente, instituţia de presă solicitantă din România va prezenta următoarele documente :

·         Formularul/cerere de acreditare;

·         Copie după cartea de identitate (se pot transmite in format electronic);

·         Copie după legitimaţia de presă (se pot transmite in format electronic);

·         Două fotografii color tip legitimaţie (preferabil în format electronic);

În baza documentelor prezentate Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi va elibera, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii actelor pentru acreditare, o legitimaţie de acreditare.

În cazul în care încetează contractul de muncă dintre jurnalistul acreditat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi şi instituţia de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are obligaţia să anunţe, în scris, purtătorul de cuvânt în termen de 24 de ore de la data încetării raportului juridic menţionat.

Art. 5 - Jurnalistul acreditat trebuie să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, legitimaţia de acreditare care îi permite accesul în instituţie. Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile.

 

Acreditări provizorii

Art. 6 Pentru obţinerea unei acreditari provizorii, instituţia de presă solicitantă se va adresa, în scris, Purtătorului de cuvânt, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreşte acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de jurnalist, şi în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată.

 

CAPITOLUL III

 

Drepturi şi îndatoriri ale jurnaliştilor acreditaţi

Art. 7 Jurnaliştii acreditaţi au obligaţia să se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presă)

Art. 8 Jurnaliştii acreditaţi au acces la biroul inspectorului şef, în sala de desfăşurare a conferinţelor de presă şi în alte spaţii unde se desfăşoară alte activităţi.

Art. 9 Jurnaliştii acreditaţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă au dreptul să solicite, în scris sau verbal, de la Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul:

·        date şi informaţii privind activitatea instituţiei;

·        organizarea unor întâlniri cu persoane din cadrul Compartimentului comunicare sau, după caz, persoane din cadrul conducerii instituţiei, precizând pentru ambele cazuri informaţiile solicitate, propunând data şi ora întâlnirii.

Art. 10 Jurnaliştii acreditaţi nu pot interveni, sub nici o formă, în desfăşurarea activităţii instituţiei. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea acreditării.

Art. 11 Purtătorul de cuvânt răspunde de aplicarea corectă a prevederilor prezentului Regulament şi de informarea operativă a conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă în legătura cu problemele apărute.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi şi îndatoriri ale instituţiei

 

Drepturile instituţiei

Art. 12 - Instituţia poate refuza acreditarea ziariştilor care au adus prejudicii instituţiei, refuzul fiind justificat, în scris, în termen de 5 zile de la depunerea solicitării de acreditare.

Art. 13. Instituţia poate retrage acreditarea ziariştilor care aduc grave prejudicii de imagine instituţiei.

Art. 14. În cazul refuzului sau retragerii acreditării, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi va informa în scris instituţia de presă solicitantă, aducând la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea acestei decizii.

 

Obligaţiile instituţiei

Art. 15.Instituţia este obligată să pună la dispoziţia presei informaţii de interes public asigurând accesul la informaţie (conform legii 544/2001), precum şi la transparenţă decizională (conform legii 52/2003) prin purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Art. 16. Refuzul de a furniza o informaţie de interes public trebuie justificat şi comunicat solicitantului în aceeaşi manieră în care a fost făcută cererea verbal sau scris prin motivarea refuzului în termen de 5 zile.

 

CAPITOLUL IV

 

Dispoziţie finală

Art. 17 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa mass-media, inclusiv prin afişarea la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi.