Legislația speficică CCMMRM

Legislatia frecvent aplicabilă in domeniul relatiilor de muncă:

 

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicată cu modificările si completările ulterioare ;Ø
 2.   Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social republicată cu modificările siØ completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurateØ de zilieri, cu modificările și completările ulterioare; 
 4. Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministruluiØ finantelor publice nr. 1930/1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri;
 5.  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă republicată;Ø
 6. Hotararea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice deØ aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
 7.  Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitătii sau al unor părti ale acestora;
 8.  Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare aØ angajatilor;
 9. Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează in străinătate,Ø republicată ;
 10. Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează in străinătate, cu modificările și completările ulterioare ;
 11.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si bărbaţi, republicată cuØ modificările si completările ulterioare;
 12. Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestării de servicii;
 13.   Hotărârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privindØ detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României;
 14.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Ø republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 15.   Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariaților,Ø cu modificările si completările ulterioare; 
 16. Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1918/2011 pentruØ aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariatilor in format electronic, cu modificarile ulterioare;
 17.  Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut peØ tara garantat in plată;
 18. Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 19. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personaluluiØ roman trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare; 
 20. Hotararea Guvernului nr. 1256/2011 privind conditiile de infiintare si functionareØ precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporara ;
 21.  Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii aleØ salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată; 
 22. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii laØ locurile de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 23.  Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşareaØ străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România cu modificările si completările ulterioare; 
 24. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cuØ modificarile si completarile ulterioare; 
 25. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilorØ economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile cu modificarile si completarile ulterioare; 
 26. Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privindØ perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 27. Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de lucru al persoanelorØ care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare; 
 28. Ordinul ministerului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privindØ timpul de muncă, organizarea si efctuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare 
 29. Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobareaØ modelului - cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare;