Legislația speficică CCMMRM

Legislatia frecvent aplicabilă in domeniul relatiilor de muncă:

 

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicată cu modificările si completările ulterioare ;Ø
 2.   Legea nr. 367/2022 - Legea privind dialogul social ;
 3.  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurateØ de zilieri, cu modificările și completările ulterioare; 
 4. Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministruluiØ finantelor publice nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri;
 5.  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă republicată;Ø
 6. Hotararea Guvernului nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice deØ aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
 7.  Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitătii sau al unor părti ale acestora;
 8.  Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare aØ angajatilor;
 9. Legea nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează in străinătate,Ø republicată ;
 10. Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează in străinătate, cu modificările și completările ulterioare ;
 11.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si bărbaţi, republicată cuØ modificările si completările ulterioare;
 12. Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestării de servicii transnationale;
 13.   Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României;
 14.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Ø republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 15.   Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților,Ø cu modificările si completările ulterioare; 
 16. Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1918/2011 pentruØ aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariatilor in format electronic, cu modificarile ulterioare;
 17.  Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personaluluiØ roman trimis in străinătate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare; 
 19. Hotararea Guvernului nr. 1256/2011 privind conditiile de infiintare si functionareØ precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporara ;
 20.  Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii aleØ salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată; 
 21. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii laØ locurile de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 22.  Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşareaØ străinilor pe teritoriul României si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România cu modificările si completările ulterioare; 
 23. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cuØ modificarile si completarile ulterioare; 
 24. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilorØ economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile cu modificarile si completarile ulterioare; 
 25. Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privindØ perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 26. Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de lucru al persoanelorØ care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare; 
 27. Ordinul ministerului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privindØ timpul de muncă, organizarea si efctuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare 
 28. Ordinul MMPS nr.2171/2022 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de muncă;