Lista cu documente de interes public furnizate la cerere

În baza prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public care se furnizează la cerere sunt :

 1. Instrucţiuni ale inspectorului şef;
 2. Lista angajatorilor aflaţi în evidenţa ITM;
 3. Autorizaţia de protecţia muncii- numai informaţiile cu privire la existenţa sau nu a autorizaţiei;
 4. Situaţia statistică a accidentelor de muncă;
 5. Numărul sesizărilor penale făcute în condiţiile legii de ITM;
 6. Numărul proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
 7. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă-numai persoanelor implicate în cercetare, inclusiv ascendenţilor sau descendenţilor victimei, în cazul în care victima a decedat, respectiv instituţii ale statului, societăţi de asigurare;
 8. Lista agenţilor economici autorizaţi (toxice, explozive, fitosanitare);
 9. Raportul desfăşurării Săptămânii Europene;
 10. Materiale informative (ghiduri, pliante, broşuri, etc.) în domeniul de activitate, în măsura în care instituţia deţine astfel de documente;
 11. Numărul sesizărilor primite spre soluţionare;
 12. Relaţiile de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară sau străinătate;
 13. Numărul posturilor vacante;
 14. Situatia lunara a infracţiunilor sesizate către organele competente, pentru încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau cu nerespectarea regimului de muncă al minorului;
 15. Situaţia lunară a infracţiunilor sesizate către organele competente, pentru stabilirea în mod repetat de salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
 16. Situaţia lunară a Biroului Control munca nedeclarata, privind valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice/juridice care utilizeaza muncă nedeclarată;
 17. Numărul proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de catre inspectorii de munca;
 18. Numărul registrelor electronice ale salariaţilor preluate la sediul ITM
 19. Numărul parolelor eliberate pentru transmiterea on line a registrului electronic al salariaţilor
 20. Numărul certificatelor/adeverintelor vizate conform Legii nr.335/2013
 21. Numărul dovezilor de reprezentativitate ale sindicatelor eliberate
 22. Numărul unităţilor pentru care s-a confirmat numărul salariaţilor (reprezentativitate patronate)
 23. Activitate înregistrare prestatori de servicii reglementaţi de actul normativ privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 24. Numărul contractelor de ucenicie înregistrate conform Legii nr.279/2005
 25. Situaţia statistică privind înregistrarea contractelor colective de muncă
 26. Situaţia statistică privind conflictele colective
 27. Situaţia statistică privind angajatorii înregistraţi la ITM Hunedoara
 28. Situaţia statistică privind Legea zilierilor
 29. Eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002-20 lei/document conf. Ordin MMFPS 826/2014

30. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori-20 lei/document conf. Ordin MMFPS 826/2014;

31. Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare-20 lei/document conf. Ordin MMFPS 826/2014

 1. Certificate/adeverinţe în condiţiile Ordinului nr. 826/2014
 2.  Extras de Revisal : pentru angajtori (în condiţiile legii); pentru angajaţi doar personal, împuterniciţilor acestora sau moştenitorilor;
 3. Adeverinte vechime (doar personal, împuterniciţilor acestora sau moştenitorilor);