Lista documentelor privind liberul acces la informațiile de interes public

 

Lista documentelor care pot fi puse la dispoziția cetățeanului în  baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 I.T.M. Hunedoara

 

 

În baza prevederilor art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informațiile de interes public care se furnizează din oficiu sunt:

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile proprii;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

În baza prevederilor art.5 alin.(1) lit. g din același act normativ este prezentată mai jos, lista cuprinzând documentele de interes public:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara;
 2. Organigrama instituţiei;
 3. Bilanţul contabil;
 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. Contul de rezultat patrimonial;
 6.  Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli;
 7.  Borderou de plăți;
 8. Programul anual de achiziţii;
 9.  Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile prestate de inspectoratele teritoriale de muncă;
 10. Comunicate de presă;
 11. Metodologia de lucru pentru înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate în conformitate cu prevederile art.9 lit.e din OG nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 R privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
 12. Procedura operaţională privind înregistrarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi a hotărârilor arbitrare precum şi concilierea conflictelor colective de muncă;
 13. Programul cadru anual de acţiuni;
 14. Raport anual de activitate;
 15. Situaţiile privind angajatorii care au detaşat salariaţi pe teritoriul României;
 16. Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate;
 17. Sinteza rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260 alin.1 din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul Campaniilor Naţionale şi Locale;
 19. Raport conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 20. Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public modificată şi completată;
 21. Situaţia privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;
 22. Situaţiile privind persoanele mediate şi angajate în străinătate, conform anexei nr.2 din HG nr.384/2001 privind  Normele de aplicarea Legii nr. 156/2000 R ;
 23. Indicatori specifici de evaluare în domeniul relaţiilor de muncă;
 24. Indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată;
 25. Lista societăţilor comerciale înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă în baza art.9 lit.e din Legea nr.156/2000 R, modificată şi completată;
 26. Tematici de control;
 27. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.455/14.06.2010;
 28. Lista serviciilor externe de prevenire si protecţie abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr.455/14.06.2010;
 29. Acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și relații de muncă
 30. Rapoarte şi analize privind indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată;

 

   În baza prevederilor art.5 alin.(1) lit.h din același act normativ este prezentată mai jos, lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii de I.T.M. Hunedoara:

 

 1. Acte normative;
 2. Avize;
 3. Adeverinţe;
 4. Borderouri de expediere corespondenţă;
 5. Buletin informativ anual conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
 6. Avize pentru dosarele de cercetare a accidentelor de muncă, a accidentelor din afara muncii şi a incidentelor periculoase;
 7. Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul de competenţă;
 8. Codul de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din Inspecţia Muncii şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă;
 9. Corespondenţă;
 10. Condici de prezenţă;
 11.  State de funcții;
 1. Decizii emise de inspectorul şef;
 2. State de salarii;
 3. Declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat;
 4. Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii în domeniile de competenţă;
 5.  Documentaţii în vederea realizării de achiziţii;
 1. Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli;
 2. Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională;
 3. Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale şi  locale;
 4. Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
 5. Borderou de plăți;
 1. Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. Dosare profesionale;
 3. Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată;
 4. Formulare;
 1. Informare din domeniul de competenţă a fiecărui compartiment, în vederea întocmirii Raportului anual de activitate pe baza Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public modificată şi completată;
 2. Informări privind activitatea I.T.M. Hunedoara;
 3. Materiale de informare în domeniile de competenţă ale I.T.M.;
 4.  Note, puncte de vedere, observaţii;
 1. Petiţii;
 2. Procese verbale de control, note de constatare întocmite de inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Hunedoara, procese verbale de cercetare;
 3. Proceduri operaţionale şi de sistem;
 4. Programe şi strategii în domeniu, Programul Cadru Anual de Acţiuni al I.T.M. Hunedoara, Programul Anual de Achiziţii;
 5. Rapoarte şi analize;
 6. Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media;
 7. Referate;
 8. Registre de evidenţă;
 9. Registre intrare – ieşire corespondenţă;
 1. Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată;
 2. Regulamentul intern al I.T.M. Hunedoara;
 3. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al aparatului propriu;
 4. Situaţii statistice periodice privind domeniul de activitate;
 1. Situaţia săptămânală a controalelor efectuate în domeniul SSM;
 2. Situația lunară a indicatorilor de performanță în domeniul securității și sănătății în muncă;