Sănătatea şi securitatea în muncă

ANUNTURI SSM

 

Actiuni ITM Hunedoara aferente anului 2021

Evidenta Pirotehnicienilor si Artificierilor - 2021

 

INVITATIE -30.08.2019-  SIMPOZION ACTIUNE DE INFORMARE A ANGAJATORILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA - PCA IM ACTIUNEA 14

Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara are următoarele atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi al Supravegherii Pieţei:

 • controleaza securitatea si sanatatea in munca, conditiile de munca in sectoarele public, mixt si privat, notificând prin inscrisuri neconformitatile;
 • controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
 • verifica modul de organizare si functionare a Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca;
 • controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la certificarea echipamentelor tehnice, a echipamentelor individuale de protectie la producatori, importatori si utilizatori;
 • controleaza modul de acordare si utilizare a EIP, la agentii economici supusi controlului;
 • cerceteaza sub aspectul imprejurarilor, cauzelor si al raspunderilor, accidentele de munca care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si situatiile cu persoane date disparute, intocmind dosar de cercetare in acest sens;
 • controleaza modul in care conducerile agentilor economici instruiesc angajatii privind cunoasterea riscurilor de imbolnavire profesionala si a masurilor preventive ce se impun;
 • constata si sanctioneaza in baza actelor normative, neconformitatile constatate in timpul controalelor , a verficarii si cercetarii accidentelor de munca;
 • controleaza dotarea locurilor de munca cu truse de prim ajutor si modul in care personalul din unitati este pregatit sa acorde primul ajutor in caz de accident sau intoxicatie acuta profesionala;
 • participa, alaturi de laboratoarele de specialitate abilitate, la masuratori si determinari de noxe, in vederea stabilirii categoriilor de salariati care pot beneficia de sporuri salariale sau alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare;
 • controleaza modul de aplicare a masurilor privind supravegherea si asigurarea starii de sanatate a salariatilor;
 • controleaza respectarea prevederilor legale privind imbunatatirea conditiilor de munca;
 • controleaza respectarea prevederilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;
 • controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la organizarea timpului de munca, ritmul  muncii, pauze de odihna;
 • controleaza respectarea legislatiei in vigoare privind angajarea si repartizarea lucratorilor in raport cu starea  de sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora;
 • controleaza daca schimbarea locurilor de munca se face in concordanta cu avizele si propunerile medicale;
 • verifica respectarea de catre serviciile externe a conditiilor în baza carora a fost emis certificatul de abilitare si propun, în scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, anularea certificatului.
 • organizeaza sistemul de comunicare, cercetare, evidenta, prelucrare, stocare, raportare si informare operativa referitor la datele privind accidentele de munca si bolile profesionale la nivel national;
 • verifica modul in care au fost duse la indeplinire masurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetarii accidentelor de munca;
 • analizeaza si solutioneaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, sesizarile si reclamatiile repartizate de catre sefii ierarhici;
 • colaboreaza cu specialistii autoritatilor de sanatate publica teritoriale, la cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, în vederea confirmarii sau infirmarii lor, precum si la stabilirea de masuri pentru prevenirea altor îmbolnaviri;
 • dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, sesizand (dupa caz) organele de urmarire penala;
 • verificarea si avizarea dosarelor de cercetare a evenimentelor, intocmite de comisiile numite de angajatori, care au produs incapacitate temporara de munca;
 • verificarea conditiilor de munca ale salariatei gravide, in termen de 30 de zile lucratoare, de la data depunerii documentelor (de catre angajator) la inspectoratul teritorial de munca;
 • dispune interzicerea, restrictionarea, retragerea unui produs de pe piata sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii;
 • sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;
 • autorizarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca: verificare acte depuse, emitere certificat constatator, evidenta certificatelor constatatoare eliberate, arhivare documentatie;
 • autorizarea si inregistrarea persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive: verificare dosare, eliberare autorizatii, vizare anuala a autorizatiilor eliberate, arhivare documentatie;
 • autorizarea si inregistrarea artificierilor si a pirotehnicienilor: verificare dosare, organizare examen, eliberare carnete de artificier/ pirotehnician, arhivare documentatie;
 • inregistreaza si arhiveaza documentele transmise de producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii, care isi desfasoara activitatea pe raza inspectoratului teritorial de munca: lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sanatatea angajatilor în mediul de munca;
 • controleaza modul în care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare în cazul prezentei în mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.