Modificări aduse Legii nr. 52/2011

Privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

   

   Prin Legea nr. 18/2014, sunt aduse o serie de modificări semnificative ale Legii nr. 52/2011, modificări care vin să clarifice sau să înlocuiască unele prevederi ambigue ale actului de bază, totodată sunt introduse noi reglementări punctuale ale unor aspecte necuprinse iniţial, astfel:

-beneficiar de lucrări, nu mai poate fi persoana fizică;

-este definită activitatea ocazională, ca fiind activitatea care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu are caracter permanent;

-instituţile publice nu pot avea calitatea de beneficiar, excepţie făcând serviciilor de gospodărire comunală, gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;

-plata remuneraţiei cuvenită fiecărui lucrător ziler, se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar;

-în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;

c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;

d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

-în situaţia producerii unui eveniment, care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului;

-cuantumul remuneraţiei brute orare, nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

    Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în domeniile de activitate prevăzute în art. 11 din Legea nr. 18/2014, aşa cum sunt prevăzute în Clasificaţia activităţilor din economia naţională (CAEN), respective pe diviziuni, grupe şi clase, astfel:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141.

    Beneficiarii lucrărilor, care îndeplinesc prevederile Legii nr. 18/2014 şi care doresc să desfăşoare activitate ocazională cu zilieri, le recomandăm să se adreseze cu o cerere instituţiei noastre, în vederea achiziţionării noului model de registru pentru zilieri.