Acte solicitate de inspectorii de muncă RM în urma unui control

Documentele solicitate angajatorilor de către inspectorii de muncă în cadrul acţiunilor de control in domeniul Relatiilor de Munca

 

1. Registrul unic de control:

2. Actele constitutive ale angajatorului:

 • Actul constitutiv al societăţii ;
 • Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului ;
 • Hotărârea judecătorească de înfiinţare ;
 • Codul fiscal ;
 • Autorizaţia de funcţionare ;
 • Acte adiţionale de modificare, completare ;
 • Procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului ;

3. Registrul general de evidenţă a salariaţilor

 • documentele de plată salariilor semnate de salariaţi;
 • foaia colectivă de prezenţă a salariaţilor;
 • documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
 • pentru dovedirea existenţei unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, monetare, foi de parcurs, registrul de casa, etc;
 • registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societăţilor de pază;
 • normative de plata in acord in cazul societăţilor care practica acest tip de salarizare;
 • dovada depunerii la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor in forma electronica;
 • decizia de numire a persoanei care completeaza si transmite datele in registrul general de evidenta a salariatilor sau contractul cu societatea prestatoare abilitata in acest sens, cu informarea facuta la ITM
 • planificarea concediilor de odihna

4. Dosarele de personal ale salariaţilor, care ar trebui sa cuprindă:

 • dovada realizării obligaţiei de informare prevăzută la art.17 din Codul Muncii;
 • cerere de angajare;
 • curriculum vitae;
 • acte stare civilă;
 • acte de studii şi calificare;
 • fisa de aptitudini;
 • contractul individual de muncă care va cuprinde salariul şi elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de munc
 • avizul medical;
 • fişa postului;
 • acte privind cercetarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
 • autorizatia de muncă (în cazul salariaţilor cetăţeni străini;
 • certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);

5. Contractul colectiv de muncă (unde este cazul)

6. Regulamentul intern

7. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selecţia şi plasarea forţei de muncă

 • actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata ;
 • ontracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate;     
 • acte doveditoare din care să rezulte condiţiile şi modul în care se va desfăşura activitatea de mediere: spaţiul, dotările şi echipamentele utilizate, numărul, structura şi calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relaţii cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele şi solicitările de locuri de muncă, precum şi informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţă;
 • dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;
 • documente ale cetăţenilor români trimişi să lucreze în străinătate:
  • actul de identitate;
  • paşaportul, paginile cu fotografia şi cu viza;
  • carnetul de muncă, din care să rezulte că i-a încetat activitatea în ţară, în condiţiile legii;
  • actele de calificare;
  • certificatul de sănătate;
  • contractul de mediere;
  • contractul individual de muncă, în limba română;
  • certificatul de cazier judiciar;

8. Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul relaţiilor de muncă.