Acte solicitate de inspectorii de muncă SSM în urma unui control

Documentele solicitate angajatorilor de către inspectorii de muncă în cadrul acţiunilor de control in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

 1. Registru unic de control
 2. Actul constitutiv al societatii
 3. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente
 4. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
 5. Decizii interne pentru:
  • - personalul cu atributii in domeniul SSM;
  • - componenta serviciului de SSM;
  • - conducatorii locurilor de munca;
 6. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
  • - decizia de infiintare;
  • - raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
  • - raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
 7. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă
 8. Dosarul medical individual
 9. Fisa de aptitudini
 10. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime”
 11. Foaia de parcurs
 12. Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
 13. Tematici de instruire
 14. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
 15. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
 16. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
 17. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
 18. Foaie de prezenta
 19. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii
 20. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
 21. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
 22. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
 23. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
 24. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii(clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia)
 25. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern
 26. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă
 27. Buletine de verificari PRAM
 28. Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)
 29. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)
 30. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă
 31. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate
 32. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase
 33. Certificate medicale cu diagnostic “accident”
 34. Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
 35. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
 36. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
 37. Verificarile ISCIR
 38. Fisa postului
 39. Permisul de lucru cu foc
 40. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
 41. Documentul privind protectia la explozie
 42. Autorizatie de lucru in zone Ex
 43. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
 44. Plan tehnic de exploatare
 45. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
 46. Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
 47. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
 48. Plan de evacuare in caz de urgenta
 49. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 50. Registre de evidenta a accidentelor usoare
 51. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
 52. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
 53. Raportare semestriala a accidentelor de munca
 54. Registrul de serviciu la bordul navelor
 55. Registrul pentru substante toxice
 56. Registrul de evidenta a materialelor explozive
 57. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
 58. Cartea tehnica a utilajului
 59. Instructiuni de lucru
 60. Proces verbal de punere in functiune a schelei
 61. Conventiile de lucru
 62. Proiectele de executie a constructurilor, ET
 63. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
 64. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
 65. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
 66. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
 67. Contractele de lucrari
 68. Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
 69. Fisa de expunere la riscuri profesionale
 70. Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
 71. Dosare de cercetare a accidentelor cu Incapacitate Temporara de Munca
 72. Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.