Contracte colective de muncă

Noțiunea de contract colectiv de muncă vizează convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, pe de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, pe de altă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligatii ce decurg din raporturile de muncă.

Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale. Legea nr.53/2003 Codul Muncii și Legea dialogului social nr. 62/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aduc precizări privind contractul colectiv de muncă.

Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unități, grupuri de unități și sectoare de activitate. In conformitate cu prevederile legale în vigoare, negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați.

La negocierea clauzelor și încheierea contractelor colective de muncă, părțile sunt egale și libere. Părțile, reprezentarea acestora, precum și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă sunt stabilite potrivit Legii dialogului social nr.62/2011. Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale, constituie legea părților, clauzele contractelor colective de muncă producând efecte pentru toti angajații din unitate.

La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile angajaților au un caracter minimal, contractele colective de muncă neputând conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin alte prevederi legale aplicabile.

În ceea ce privește durata contractelor colective de muncă, acestea pot fi încheiate pentru o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 24 de luni. Totuși, părțile pot stabili prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în conditiile stabilite de lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și actele adiționale la acesta se încheie în formă scrisă și se înregistrează prin grija părților la inspectoratul teritorial de muncă.

Clauzele contractului colectiv de muncă sunt aplicabile de la data înregistrării lor la autoritatea competentă sau de la o dată ulterioară, potrivit convenției părților. Important de menționat este că orice modificare adusă contractului colectiv de muncă trebuie consemnată într-un act adițional semnat de toate părțile care au încheiat contractul și înregistrat în condițiile legii la autoritatea unde a fost înregistrat și contractul colectiv.