DESPRE ITM SĂLAJ
  Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, in conditiile Legii nr.108/1999
 
Instituţia este înfiinţată şi este organizată în baza:
 
Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti.
Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de câte un inspector-şef care are în subordine 2 inspectori-şefi adjuncţi.

Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:
a) controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei;
b) furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă;
c) informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare;
d) prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate;
e) iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii si Justiţiei Sociale.

În realizarea atribuţiilor sale, Inspecţia Muncii cooperează, pe plan naţional şi internaţional, pe bază de protocoale, acorduri şi memorandumuri, cu instituţii similare, cu inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, cu organizaţii ale partenerilor sociali şi cu orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legii
 

În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează: