Documente necesare înregistrării CCM - Acte adiționale la CCM

Pentru înregistrarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitatepărţile semnatare vor prezenta cererea de înregistrare, care trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente:

 • Contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părţi;
 • Dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 • Împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
 • Dovezile de reprezentativitate ale părţilor;
 • Procesele – verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar , conţinând poziţia părţilor.

Cererea de înregistrare a contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate/actului adiţional de modificare a prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate

va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: numărul de ieşire a cererii din unitate, numărul de pagini al contractului colectiv de muncă/ actului adiţional depus spre înregistrare, datele de identificare ale unităţii/ sindicatului / reprezentanţilor salariaţilor, după caz ( partea care depune spre înregistrare contractul colectiv de muncă/ actul adiţional), obiectul principal de activitate, natura capitalului social ( de stat, mixt sau privat ), numărul total de salariaţi ai unităţii, durata contractului, cu menţiunea că acesta se aplică de la data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă sau de la o dată ulterioară ( art.144 alin.1 din Legea dialogului social nr.62/2011 ), menţiunea că a încetat contractul colectiv de muncă încheiat anterior ( în situaţia în care a fost încheiat un astfel de contract ) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii, menţiunea că la nivelul societăţii nu există sindicat reprezentativ, menţiunea că au fost respectate toate clauzele contractului colectiv încheiat la nivel superior.

 

Contractele colective de muncă depuse spre înregistrare trebuie să fie semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, de părţile semnatare.

Dosarul ce se depune la inspectorat trebuie să conţină documente ce atestă calitatea de angajator, aşa cum rezultă din lege, statut, ori regulament de funcţionare conform art.134 punctul A lit.a din Legea nr.62/2011.

 

Pentru înregistrarea actului adiţional de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, părţile semnatare vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o cerere care va fi însoţită de următoarele documente:

 • Actul adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar
 • Dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
 • Împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării actului adiţional;
 • Dovezile de reprezentativitate ale părţilor;
 • Procesele – verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt,plus unul pentru depozitar , conţinând poziţia părţilor.

 

Documente necesare pentru obtinerea dovezii de indeplinire a conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale:

 • copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
 • declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
 • dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
 • cerere catre I.T.M. pentru eliberarea dovezii privind depunerea documentatiei privind reprezentativitatea.