Evidența zilierilor

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 (actualizata), privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, beneficiarii de lucrări adică: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul. Pentru aceasta, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau transmite prin e-mail o cerere ( anexa nr.1 din Ordin) scrisă însoțită de documentele stabilite prin actul normativ:

 - împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită schimbarea parolei este alta decât Beneficiarul, prin completarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

- copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;

- copie de pe actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de acesta;

declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2 din Ordin), prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii“, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii.

Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis de către utilizatori și prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

Aplicația informatică mobilă ceste disponibilă, în mod gratuit, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore iar cea web este accesibila din browser la adresa https://www.inspectiamuncii.ro:4443/.

Autorizarea electronică se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:

a) CUI/CIF Beneficiar;

b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.

Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii“, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații. Termenele de completare și transmitere sunt stabilite astfel:

a) zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;

b) lunar, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, etc.

Beneficiarul și/sau împuternicitul au/are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior.

Extrasele sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată.

Acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali pentru prestarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 se exprimă în scris, conform modelului acord părinţi.

Pentru situaţia în care plata remuneraţiei se efectuează la sfârşitul săptămânii sau la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii, modalitatea de plată se stabileşte prin acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar, conform modelului acord plata zilieri. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

Mai multe informatii, manuale si conectare la registrul zilierilor, aici

Legislatie