Evidența zilierilor

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 (actualizata), privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului special de evidenţă a zilierilor. Conform art.6 din Nornele de aplicare a Legii nr.52/2011, registrele de evidenţa a lucratorilor zilieri, se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestora se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.

În vederea eliberării registrului de evidenţă a zilierilor beneficiarii vor depune la registratura Insectoratului cererea pentru eliberarea registrului de evidenţă zilieri, însoţită de copia codului fiscal/codului unic de inregistrare al beneficiarului.

În cazul în care se solicită registre de zilieri pentru sedii secundare (puncte de lucru/reprezentanţe/filiale/sucursale) beneficiarii vor depune:

  • Cererea pentru eliberarea registrului de zilieri pentru sediul secundar
  • Delegarea de competenţă pentru sediul secundar, în care se precizează expres competenţa sediului secundar de a utiliza zilieri, de gestiune şi completare a registrului de evidenţă a zilierilor. Delegarea de competenţă trebuie să cuprinda şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 79,20 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M.Salaj sau cu ordin de plata in contul RO94TREZ5615032XXX005546 deschis la Trezoreria Zalau, CIF 4792191. 


Extrasele registrelor de evidenta a zilierilor pe care beneficiarii au obligatia de a le inainta lunar pana la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca, continand inregistrarile din luna precedenta, insotite de doua exemplare de adresa depunere copie registru zilieri, se inregistreaza la secretariatul ITM.


Acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali pentru prestarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional de către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 se exprimă în scris, conform modelului acord părinţi.


Pentru situaţia în care plata remuneraţiei se efectuează la sfârşitul săptămânii sau la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii, modalitatea de plată se stabileşte prin acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar, conform modelului acord plata zilieri. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

Legislatie