Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, cu sediul în mun.Zalău, bld. Mihai Viteazu, nr.85, jud.Sălaj, este operator de date cu caracter personal pe care le prelucrează  în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a legislației adiacente în domeniu.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj  a desemnat ca responsabil cu protecţia datelor pe d-nul Ungur Teodor, care, în cazul în care există nelămuriri cu privire la aspecte ce ţin de protecţia datelor cu caracter personal, poate fi contactat în scris la adresa operatorului menţionată mai sus, la adresa de e-mail: itmsalaj@itmsalaj.ro sau prin telefon la: 0260614504.

În sensul Regulamentului UE nr. 2016/679:

„prelucrare” înseamnă „orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea”.

Datele prelucrate în funcţie de scopul procesării, sunt, după caz, următoarele:

numele şi prenumele, codul numeric personal, copia actului de identitate; data şi locul naşterii, cetăţenia,  seria şi număr CI/BI/pașaport, alte date din actele de stare civilă; adresa de domiciliu/reşedintă/corespondenţă; nr. telefon, fax, adresa e-mail, date privind situaţia profesională, ocupația, funcţia, locul de muncă; date privind studiile;  calitatea deţinută în cadrul entităţii/societății; semnătura; orice alte informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă conform Regulamentului UE nr. 2016/679.

Temeiul legal al prelucrării              

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă și al supravegherii pieței, prevăzute în Legea nr.108/1999 și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Inspecției Muncii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor legale a inspectoratului stabilite prin acte normative (legi, hotărâri ale guvernului, ordine, decizii, etc.).

 

Scopul prelucrării

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice în următoarele scopuri:

 

 1. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin inspectoratului ca instituție de control în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă și al supravegherii pieței;
 2. Eliberarea de certificate cu informații extrase din baza de date ReGES a Inspecției Muncii;
 3. Eliberarea de adeverințe de vechime în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului;
 4. Soluționarea cererilor, sesizărilor, petițiilor depuse de persoanele fizice;
 5. Încheierea proceselor verbale de control și a celor de contravenție;
 6. Acordare de consultanță în domeniile de competență;
 7. Concursuri de recrutare/angajare;
 8. Realizarea altor activități conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj.

Sursa datelor prelucrate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj prelucrează datele cu caracter personal care provin din următoarele surse:

 • cererile, sesizările sau petițiile adresate inspectoratului;
 • bazele de date privind registrele electronice ale salariaților transmise de către angajatori conform prevederilor legale;
 • solicitările transmise inspectoratului, conform legii, de către terți ( instituții publice, instanțe judecătorești, organe de cercetare penală, practicieni în insolvență, etc.)
 • registrele de evidență a zilierilor depuse conform legii de către beneficiari;
 • portalul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Datele cu caracter personal sunt comunicate către: autorități publice locale și centrale, instanțe judecătorești, organe de cercetare penală, organe fiscale, practicieni în insolvență, alte instituții față de care comunicarea datelor personale este cerută de lege.

Respectând cerințele Regulamentului UE nr. 2016/679, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj administrează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege.

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile arătate mai sus sau perioada prevăzută de dispozițiile legale.

În sensul Regulamentului (UE) 2016/679 persoanele vizate au în principal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, următoarele drepturi:

 • dreptulde a fi informat;
 • dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţia prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteți contacta, formulând o solicitare în acest sens, cu precizarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și scopului cererii dvs.

Date de contact: Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, Zalău, bld. Mihai Viteazu, nr.85, jud.Sălaj, telefon: 0260614506, fax: 0260610244, itmsalaj@itmasalaj.ro.