Legislație privind activitatea institutiei
Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata ; 
• H.G. nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii; 
• H.G. nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; 
• Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; 
• O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 
• O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare; 
• H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001; 
• O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Lege cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;