Înapoi

11.06.2024 - Activitatea de control din luna Mai 2024

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2024, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției.

Pe parcursul lunii mai 2024, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv, în principal, identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost efectuate controale la 84 agenți economici, din care 28 au fost sancționați, aplicându-se 12 amenzi în cuantum total de 299.000 lei și 42  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 11 persoane care prestau activitate fără a  avea încheiate contracte  individuale de muncă în formă scrisă, respectiv 2 persoane care prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat, angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:        

 • nu se respectă dispozițiile legale privind repausul săptămânal,  sărbătorile legale și munca suplimentară;
 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale;
 • prestarea muncii de către persoane care nu aveau încheiate contracte individuale de muncă
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile  contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 • nu se respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nu se respectă obligația plății salariilor cel puțin o dată pe lună de la data stabilită în contractul individual de  muncă;
 • nu se respectă termenele de transmitere a modificării, suspendării, respectiv încetării contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • salariatului nu i se eliberează  adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite;
 • nerespectarea obligației negocierii colective la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 lucrători.

 

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 42 agenți economici fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi   în valoare totală de 21.000 lei  și 5 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 • nerespectarea prevederilor legale privind cercetarea evenimentelor;
 • controlul medical periodic nu se efectuează pentru toți lucrătorii conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 • lucrătorii nu cunosc și nu aplică măsurile de prevenire și protecție și instrucțiunile specifice locului de muncă;
 • metodele de lucru nu sunt adecvate pentru îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor;
 • instrucțiunile  proprii de securitate și sănătate în muncă nu sunt elaborate pentru toate activitățile din unitate;
 • fişa de instruire individuală nu este însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii;
 • planul de prevenire și protecție nu a fost întocmit în urma evaluării riscurilor;
 • programul de instruire-testare a salariaților nu este elaborat la nivelul unităţii;
 • tematica de instruire a lucrătorilor este incompletă și nu se verifică însușirea cunoștințelor  pe bază de teste.

 

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef     

 

Mariana Pop

Consilier CCRP