Înapoi

13.03.2023 - Activitatea de control din luna Februarie 2023

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2023, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii februarie 2023, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă         

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 84 agenți economici, din care 28 au fost sancționați, aplicându-se 11 amenzi în cuantum total de 200.000 lei și 32  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 9 persoane care prestau activitate fără a  avea întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile  contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 • nu se respectă termenele de transmitere a modificării elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • registrul se completează cu date eronate sau incomplete;
 • la acordarea repausului săptămânal  nu se respectă dispozițiile legale;
 • nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de  muncă;
 • salariatului nu i se eliberează  adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 • nu se respectă obligaţia de a informa, în scris, salariatul detaşat de pe teritoriul României, anterior detaşării,  cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are, conform prevederilor Legii nr.16/2017;
 • în cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă nu conține elementele obligatorii conform prevederilor Legii nr.81/2018.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 41 agenți economici fiind aplicate 31 sancțiuni contravenționale, din care 7 amenzi  în cuantum total de 41.000 lei  și 24 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 1. nu se respectă prevederile legale privind comunicarea și cercetarea evenimentelor;
 2. controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 3. lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și  verificare tehnică;
 4. unitatea controlată nu a îndeplinit  măsurile dispuse la termenele stabilite;
 5. în  fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 6. unitatea nu a transmis lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le deține conform prevederilor Legii nr.360/2003 ;
 7. instruirea introductiv generală  a lucrătorilor  nu s-a finalizat  cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste;
 8. nu s-a organizat serviciul intern de prevenire și protecție;
 9. lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătații  în muncă;
 10. nu s-au desemnat lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor conform dispozițiilor Legii nr.319/2006;
 11. în planul de prevenire și protecție nu au fost stabilite măsuri pentru toate posturile de lucru;
 12. recipientele tip butelie nu sunt depozitate corespunzător.

 

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                            

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP