MASS-MEDIA
Înapoi

02.07.2021 - Modificări și completări aduse Normelor de aplicare a Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Normele metodologice privind detaşarea salariaţilor  în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 au fost completate si modificate prin Hotărârea nr. 654 din 16 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 18 iunie 2021.

Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă au obligaţia de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea o declaraţie privind detaşarea transnaţională a salariaţilor, în limba română, cel târziu anterior începerii activităţii .

Modelul declaratiei constituie Anexa nr. 1 la norme ( H.G. nr. 337/2017)  și a fost completat prin adăugarea  măsurii cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 16/2017 .

Orice modificare a elementelor prevăzute în Anexa nr. 1, sunt comunicate inspectoratului teritorial de muncă  cel târziu în ziua producerii modificării de către intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România și care detașează pe teritoriul României salariați .

O altă completare a normelor de aplicare privește notificarea inspectoratului teritorial de muncă în situația în care detașarea depășește 12 luni și este prelungită până la 18 luni al cărui model constituie Anexa nr. 2 la norme ( H.G. nr. 337/2017) . Aceasta se va transmite  cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului de 12 luni şi cuprinde în principal următoarele elemente:

    a) instituţia destinatară (inspectoratul teritorial de muncă);

    b) identitatea întreprinderii prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea nr. 16/2017

    c) măsura cu caracter transnaţional corespunzătoare situaţiei de detaşare, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 16/2017

    d) motivele invocate pentru aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017

    e) datele de identificare ale salariatului/salariaţilor pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017

    f) durata, respectiv data de începere şi data de încheiere a perioadei pentru care se solicită aplicarea prevederilor art. 6^1 alin. (3) din Legea nr. 16/2017

    g) adresa/adresele locului de muncă.

Notificarea privind prelungirea detaşării, precum și orice modificare a elementelor acesteia se pot întocmi şi transmite după cum urmează:

    a) în format letric, prin depunere directă sau transmitere prin servicii poştale sau curierat;

    b) în format electronic, prin serviciul de poştă electronică sau orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Lege;

    c) prin completarea on-line a unui formular, accesibil pe o platformă unică gestionată de Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, respectând cerinţele tehnice şi de autentificare.

Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din Normele de aplicare a Legii nr. 16/2017 (H.G. nr. 337/2017) se găsesc în format editabil pe site-ul  Inspectoratului Teritorial de Munca Sălaj : www.itmsalaj.ro la secțiunea Formulare din domeniul Relații de Muncă.


 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP