MASS-MEDIA
Back

03.05.2022 - Modificări privind cercetarea și declararea bolilor profesionale

Normele de aplicare ale Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 aprobate de H.G. nr.1425/2006 au fost modificate de H.G. nr.259/2022 care vizează și o serie de aspecte privind  cercetarea și declararea bolilor profesionale.

Legea nr.319/2006 definește boala profesională ca fiind  afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi de locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale, prin completarea fişei de semnalare BP1. În situaţia în care pentru acelaşi bolnav sunt formulate mai multe diagnostice prezumtive de boală profesională, pentru fiecare diagnostic de boală profesională se va elibera câte o fişă de semnalare .

Numărul de zile pentru cercetarea bolii profesionale realizată de  medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică (DSP) a fost modificat de la 7 la 30 de zile. Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională  cuprinde, în mod special, cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor și măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale similare și se întocmește în șapte exemplare.

Părțile interesate pot contesta procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională  în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. În vederea soluţionării contestaţiilor se  va constitui o comisie la nivelul fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene.

Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor va conține, pe lângă celelalte actele, și documentul care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă.
Angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţia medicului de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene toate documentele  solicitate în vederea completării dosarului de cercetare pentru declararea bolilor profesionale.

Odată cu modificarea normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă au fost introduse mai multe boli care pot fi declarate ca fiind profesionale într-un termen mai mare de doi ani de la încetarea expunerii considerată cauză a îmbolnăvirii. 

 

De asemenea, noile modificări prevăd și o procedură simplificată de semnalare-cercetare-declarare în situații epidemiologice excepționale, respectiv  pandemii sau epidemii. Astfel, în aceste situații cercetarea cazurilor de îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situația epidemiologică excepțională se face de către medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene în baza documentelor primite în format electronic sau prin corespondență poștală, fără a mai fi necesară prezența acestuia la sediul unității economice la care a fost semnalat cazul de boală profesională.
Bolile profesionale nou-declarate se raportează în termen de 30 de zile de la data declarării de către direcţia de sănătate publică judeţeană la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar la nivelul căruia se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale.

Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar transmite, la rândul lui, informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor.

 

                                    

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP