MASS-MEDIA
Înapoi

05.12.2023 - Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Securitatea și sănătatea în muncă  se referă la totalitatea activităților desfășurate într-o unitate care au ca scop asigurarea unor condiții optime de desfășurare a procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice și a sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

Obligația de a respecta și a aplica dispozițiile Legii nr.319/2006 și ale normelor metodologice de aplicare aprobate de H.G. nr.1425/2006  revin oricărui lucrător și agent economic a cărui activitate se desfășoară pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor legale,  toți angajatorii care au cel puțin 50 de salariați, indiferent de modul de organizare, au obligația de a constitui un comitet de securitate și sănătate în muncă (SSM), cu scopul de a asigura implicarea salariaților în luarea și aplicarea deciziilor cu privire la protecția muncii.

De asemenea, această obligație poate viza și angajatorii care au până în 49 de salariați, dacă inspectorii de muncă dispun constituirea acestuia, în funcție de natura activității și de riscurile identificate.

În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Potrivit principiului participării echilibrate în privința consultărilor și luării deciziilor,  din comitet  fac parte, în mod egal, reprezentanții angajatorului și cei ai salariaților, și în plus, medicul de medicina muncii.

Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul SSM sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

În funcție de numărul total al lucrătorilor din unitate, H.G. nr.1425/2006 stabilește  atât numărul minim al reprezentanților lucrătorilor în comitetele SSM cât și durata minimă alocată acestei activități.

Angajatorul va fi reprezentat de reprezentantul său legal, acesta fiind și președintele comitetului, de lucrătorul desemnat sau un reprezentant al serviciului intern de prevenire și protecție, după caz, dar și de alți lucrători desemnați, în funcție de numărul total al membrilor.

Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern este și secretarul comisiei.

Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza unui regulament de funcţionare propriu.

Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, <LLNK 12006   319 12 221   0  7> comitetul SSM are o serie de  atribuţii privind  politica de securitate și sănătate în muncă la nivelul unității, realizarea planului de prevenire şi protecţie, introducerea de noi tehnologii, alegerea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, analiza cererilor formulate de lucrători privind condiţiile de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, etc.

Comitetul SSM se întrunește cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este necesar, pentru evitarea oricăror riscuri ce pot apărea la locurile de muncă.

Cel puţin o dată pe an, angajatorul trebuie să prezinte comitetului SSM un raport scris care să cuprindă situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. După avizul membrilor comitetului SSM, angajatorul va transmite raportul, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.

 

                                                     

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP