MASS-MEDIA
Înapoi

06.07.2023 - Munca prin agent de muncă temporară

Legea nr. 53/2003 Codul muncii  reglementează munca prin agent de muncă temporară și o definește ca fiind ”munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă”.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Agentul de muncă temporară este persoana juridică  care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului și pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia.

Agentul de muncă temporară are un obiect de activitate specific, „activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, conform Codului CAEN 7820, dobândind această calitate în baza unei proceduri de autorizare și unor condiții de funcționare speciale stabilite de H.G. nr. 1256/2011.

Pe de altă parte, utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar, al cărei termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Totuși, durata misiunii  poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu pot  depăşi 36 de luni în total.

Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă care trebuie să cuprindă: durata misiunii, caracteristicile specifice postului, locul executării misiunii, programul de muncă, condițiile concrete de muncă, orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar, valoarea comisionului agentului de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul.

Salariaţii temporari au dreptul la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia, iar salariul primit pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului temporar.

 

De asemenea, utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere la dispoziţie dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.

De subliniat este faptul că utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmăreşte să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă.

Agentul de muncă temporară poate angaja, în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară, atât cetățeni români cât și  străini sau apatrizi, cu domiciliul ori reşedinţa în România, în baza autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă.

Contractul de muncă temporară se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar,  pe durata uneia sau a mai multor misiuni. Acest contract este de tip special și, pe lângă elementele obligatorii stabilite pentru un contract de muncă obișnuit, trebuie să cuprindă: identitatea și sediul utilizatorului la care salariatul își va desfășura misiunea, condițiile în care urmează să se desfășoare misiunea, durata misiunii (durată care nu poate fi mai mare de 24 de luni sau, dacă se apelează la perioade succesive, de 36 de luni), precum și cuantumul și modalitățile remunerației salariatului temporar.

Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe durată nedeterminată, situaţie în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se află la dispoziţia agentului de muncă temporară.

Pe durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă temporară care se stabileşte prin negociere între părți şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile contractului de punere la dispoziţie.

Important! Agenţii de muncă temporară nu pot percepe taxe salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.

                     

 

Luminița Elena Nemeș                                            

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP