MASS-MEDIA
Înapoi

07.09.2023 - Activitatea de control din luna August 2023

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2023, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii august 2023, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 51 agenți economici, din care 43 au fost sancționați, aplicându-se 14 amenzi în cuantum total de 172.000 lei și 29  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 7 persoane care prestau activitate fără a  avea încheiat contract  individual de muncă în formă scrisă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale;
 • nu se respectă dispozițiile legale privind sărbătorile legale și munca de noapte;
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile  contractelor  individuale de muncă pentru toți salarații;
 • nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă;
 • nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nu se respectă obligația plății salariilor cel puțin o dată pe lună de la data stabilită în contractul individual de  muncă;
 • nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă,  suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • nerespectarea obligației de informare a inspectoratului teritorial de muncă cu privire  la prestatorii de servicii;
 • salariatului nu i se eliberează  adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 • salariatul detaşat de pe teritoriul României nu este informat cu privire la elementele constitutive ale remuneraţiei la care are dreptul, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în statul membru gazdă, şi nivelul acestora.

                                                                                           

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 26 agenți economici fiind aplicate 22 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 • nu se efectuează măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 • instrucțiunile  proprii de securitate și sănătate în muncă nu sunt elaborate pentru toate activitățile din unitate;
 • lipsa semnalizărilor de securitate și de sănătate la locurile de muncă pentru toate riscurile existente;
 • nu sunt desemnați lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
 • instruirea periodică în domeniul SSM nu se efectuează corespunzător pentru toți lucrătorii;
 • lipsa autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă ;
 • nu se efectuează reviziile periodice ale echipamentelor de muncă;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  nu s-a realizat și pentru grupurile sensibile la riscuri specifice;
 • activitatea de prevenire și protecție nu este organizată corespunzător la nivelul unității;
 • nu s-a elaborat programul de instruire-testare în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de către conducătorul locului de muncă.

 

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef     

 

Mariana Pop

Consilier CCRP