MASS-MEDIA
Înapoi

09.01.2023 - Negocierea colectivă obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi

Intrarea în vigoare, la data de 25 decembrie 2022,  a Legii nr. 367/2022  privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial nr.1238/22.12.2022, reprezintă  momentul de la angajatorii care au cel puțin 10 salariați trebuie să aibă în vedere o nouă obligație, respectiv  cea de inițiere a negocierilor colective.

Având în vedere că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/lucrători, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă, înseamnă includerea în sfera obligației de a negocia colectiv și a angajatorilor care au între 10 și 21 de angajați.

Această obligație nu înseamnă doar disponibilitatea privind negocierea, ci tot ceea ce ține de buna desfășurare a negocierilor (elementele prevăzute de art. 98 ), inclusiv alte aspecte care vizează dreptul angajaților/lucrătorilor de a înființa un sindicat ori de a-și alege reprezentanții.

Termenul privind inițierea negocierii colective care este prevăzut în actul normativ se raportează la momentul expirării contractelor existente ori a clauzelor stipulate în actele adiționale la acestea, nefiind precizat un termen în cazul angajatorilor care nu aveau această obligație până acum, dar având în vedere că legea este deja în vigoare obligația trebuie îndeplinită cât mai curând.

Potrivit dispozițiilor actului normativ, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali, însă asta nu elimină obligația angajatorului în această privință, care își poate anunța intenția de a negocia colectiv, prin mijloacele de comunicare stabilite în regulamentul intern.

Angajatorii vor informa angajații/lucrătorii din unitate cu privire la obligația de a iniția negocierea colectivă și vor preciza cele două variante posibile pentru a începe negocierea, respectiv înființarea unei organizații sindicale sau dreptul de a se înscrie într-un sindicat înființat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-și alege reprezentanți.

De reținut este faptul că  persoanele care au funcții de conducere în unitate nu pot fi alese ca reprezentanți ai angajaților/lucrătorilor.

Angajatorul are obligația de a transmite anunțul privind intenția de începere a negocierii colective cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acesteia, care trebuie să cuprindă data, locul și ora stabilite pentru demararea negocierilor.

Durata negocierii este de cel mult 45 de zile, dar cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.

Rămâne în continuare doar obligația privind inițierea negocierii colective, nu și încheierea unui contract colectiv de muncă, acesta fiind practic rezultatul negocierii și acordul părților.

În cazul în care negocierea se finalizează, contractul colectiv de muncă se poate încheia numai pe o perioadă determinată, cuprinsă  între 12  şi  24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, o singură dată, cu cel mult 12 luni.

Contractele colective de muncă la nivel de unitate şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă, se depun şi se înregistrează  la inspectoratul teritorial de muncă din raza sediului angajatorului.

Un aspect important pe care toți angajatorii ,la nivelul cărora nu sunt înființate sindicate, îl vor avea în vedere este cel privind obligația de a permite, cel puțin o dată pe an, organizarea unei sesiuni de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor, la cererea federațiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unității respective, cu invitarea reprezentanților acestora.  

                                                                         

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul