Noutati ITM
Înapoi

09.09.2019 - Cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile

Potrivit prevederilor H.G.nr. 300/2006 un șantier temporar sau mobil este orice șantier în care se desfașoară lucrări de construcții sau inginerie civilă cum ar fi: excavații, terasamente, construcții, renovări, demolări, reabilitări, etc (anexa nr.1).

Coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și pe perioada executării lucrărilor.

Funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, respectiv pe durata realizării lucrării poate fi deținută de aceeași persoană. Cerințele pentru formarea acestor coordonatori sunt prevăzute în Ordinul MMSSF nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator.

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie ca, înainte de deschiderea șantierului, să stabilească un plan de securitate și sănătate. La elaborarea acestuia trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoară pe șantier și să se identifice toate zonele în care se desfășoara lucrările are implică riscuri specifice                  pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Activitățile desfășurate pe șantier care implică riscuri:

  • Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi ingropați sub alunecări de teren, inghițiți de terenuri mocirloase/ mlăștinoase ori de a cădea de la înălțime;
  • Lucrări  în care lucrătorii sunt expuși la contactul cu substanțe periculoase;
  • Lucrări cu risc de electrocutare, de înec;
  • Lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri, etc.(anexa nr.2)

Planul de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății, și trebuie  să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

Fiecare antreprenor/subantreprenor va elabora planul propriu de securitate și sănătate care cuprinde ansamblul de masuri specifice fiind armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului și se păstrează timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

Înainte de inceperea lucrărilor pe șantier planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie consultat și avizat de către coordonatorul in materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii și membrii comitetului de securitate și sănătate sau de către reprezentanții lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătații lucrătorilor.

Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie luate privind securitatea si sanatatea lor pe santier, iar atunci când este necesar, sunt consultați ținând seama de gradul de risc și de importanta șantierului.

In funcție de durata lucrărilor și de volumul activității beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declarație prealabilă care va fi afișată pe șantier și comunicată ITM Sălaj cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, conform prevederilor art.47 din H.G.nr.300/2006.

 

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul