MASS-MEDIA
Back

11.10.2021 - Activitatea de control din luna Septembrie 2021

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2021, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii septembrie 2021, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 46 agenți economici, din care 21 au fost sancționați, aplicându-se 7 amenzi, în cuantum total de 90.500 lei, și 23  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 4 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 3  nu  aveau întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă, iar una presta activitate în afara programului de lucru stabilit în contractul de muncă cu timp parțial,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării, respectiv încetării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite;
 • neînregistrarea și netransmiterea zilierilor în  Registrul electronic de evidenţă a zilierilor

6/2000

Deficiențe constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 •   nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 •   nerespectarea dispozițiilor legale privind  munca suplimentară;
 •   nerespectarea prevederilor legale privind  munca de noapte;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului;
 • utilizarea muncii zilierilor minori peste timpul maxim admis de lege.

 

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 27 agenți economici  aplicându-se  o amendă în cuantum de  6.000 lei  pentru nerespectarea de către agentul economic a obligației de a  proteja terenul împotriva riscului de surpare la lucrările de săpături și excavații.

Deficiențe constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat 22 avertismente:

 1. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  și  planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19;
 2. lipsa instrucțiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate ;
 3. neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție ;
 4. lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și de verificare tehnică;
 5. controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007 pentru toți lucrătorii;
 6. nu au fost elaborate instrucțiuni  proprii de securitate și sănătate în muncă pentru activitatea de săpături și excavații.

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP