MASS-MEDIA
Înapoi

12.08.2020 - Măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori

Prin Ordonanța de Urgență nr.132/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, sunt reglementate o serie de măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor, precum  și de stimulare a creșterii ocupării forței de muncă în domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2.

Una din măsurile adoptate , și care va putea fi aplicată ori de cate ori se instituie stare de urgență/alertă/asediu, este acordarea unui sprijin de stat sub forma unei scheme de finanțare temporară a salariaților care vor avea program redus de muncă.

Astfel, angajatorul are posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților, cu cel mult 50% din durata prevazută în contractul individual de muncă. Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive, acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru întreaga luna.

Decizia privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

Pe această perioadă salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.

Aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior din bugetul asigurărilor de șomaj.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

    b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

Alte categorii  susținute pentru a ajuta piața forței de muncă, pentru o perioadă de trei luni, sunt zilierii și lucrătorii sezonieri.

                                          

Pentru zilierii care își desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, si ulterior vor deconta sumele plătite prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene.

De asemenea, pentru lucrătorii sezonieri se acordă o indemnizație de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Aceasta facilitate se acordă până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care încheie contracte individuale de muncă pe perioada determinată de până la 3 luni. Aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior din bugetul asigurărilor de șomaj.

O altă măsură  are ca scop impulsionarea angajatorilor să utilizeze telemunca, în contextul în care regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă, trebuie menținute.

În acest sens, se acordă din bugetul asigurărilor de șomaj, o singură dată, suma de 2.500 lei angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Atragem atenția angajatorilor că primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru stabilit, constituie o formă de muncă nedeclarată şi se sancţionează ca atare.

Măsurile adoptate nu se aplică instituțiilor publice, angajatorilor care la data solicitării se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate și nici  angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul