MASS-MEDIA
Înapoi

14.01.2021 - Activitatea de control din luna Decembrie 2020

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2020, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii decembrie 2020, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 67 agenți economici, din care 24 au fost sancționați, aplicându-se 6 amenzi, în cuantum total de 47.000 lei, și 32  avertismente.

Încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea duratei zilnice de executare a activității zilierilor;
 • nerespectarea obligației de a transmite zilnic, înainte de începerea activității, registrul electronic de evidență a zilierilor;
 • nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite;

6/2000                                                   

Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 •   nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, respectiv sărbătorile legale;
 •   nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte;
 • nerespectarea obligației, ca anterior începerii activității, angajatorul să înmâneze salariatului un exemplar din contractul  individual de muncă;

 

 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 37 agenți economici.

Deficiențele constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat  avertismente:

 1. controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 1. nu au fost elaborate instrucțiunile  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate ;
 2. tematicile de instruire periodică nu sunt întocmite pe activități și nici completate cu prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 3. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  și  planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19;

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere cu termen fix sau permanent.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                         

 

Mariana Pop

Consilier CCRP