MASS-MEDIA
Înapoi

15.02.2024 - Activitatea de control luna Ianuarie 2024

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2024, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției.

Pe parcursul lunii ianuarie 2024, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv, în principal, identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost efectuate controale la 79 agenți economici, din care 27 au fost sancționați, aplicându-se 11 amenzi în cuantum total de 233.000 lei și 36  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 2 persoane care prestau activitate fără a  avea încheiat contract  individual de muncă în formă scrisă,  angajatorul fiind sancționat contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

 • nu se respectă dispozițiile legale privind repausul săptămânal, munca de noapte, sărbătorile legale și munca suplimentară;
 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile  contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 • nu se respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nu se respectă obligația plății salariilor cel puțin o dată pe lună de la data stabilită în contractul individual de  muncă;
 • nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, modificării, suspendării, respectiv încetării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • salariatului nu i se eliberează  adeverința de vechime în muncă la încetarea activității;
 • nerespectarea obligației de informare a inspectoratului teritorial de muncă cu privire  la prestatorii de servicii;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite;
 • nerespectarea obligației negocierii colective la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 lucrători.

 

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 39 agenți economici fiind aplicate 13 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi  în valoare totală de 14.000 lei  și 10 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 • lipsa verificării periodice ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de   verificare tehnică (elevatoare, recipient compresor de aer);
 • prevederile legale privind comunicarea evenimentelor nu sunt respectate;
 • nu s-a efectuat măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 • în  fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 • controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 • zonele periculoase nu sunt delimitate  și semnalizate corespunzător, astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare;
 • fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă sunt incomplete.

                                   

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

 

Luminița Elena Nemeș                                            

Inspector șef     

 

Mariana Pop

Consilier CCRP