MASS-MEDIA
Înapoi

15.11.2022 - Salariata gravidă- drepturi și obligații

Protecţia maternităţii înseamnă protecţia sănătăţii şi a securităţii salariatelor gravide sau mamelor la locurile lor de muncă, după cum o defineşte OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Conform actului normativ, salariatele gravide au dreptul la protecţie la locul de muncă doar dacă anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare.

Din momentul în care este informat cu privire la starea de graviditate a unei salariate, angajatorul are o serie de obligații:

a) să prevină expunerea salariatelor gravide la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea;

b) să nu constrângă salariatele gravide să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ;

c) să înștiințeze medicul de medicina muncii și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat în scris cu privire la starea de graviditate;

b) să efectueze evaluarea privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă ( împreună cu medicul de medicina muncii) precum și să întocmească raportul de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă,

c) să înștiințeze salariata, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului, despre rezultatele evaluării privind riscurile la care poate fi supusă la locul ei de muncă și despre măsurile suplimentare de protecție pe care trebuie să le respecte atât angajatorul, cât și salariata.

În raportul de muncă pe care îl au, salariatele gravide au următoarele obligații, conform legislației în vigoare:

- de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea;

- salariata înștiințează  angajatorul, depunând, în copie, Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei și lăuzei, completată corespunzător de medic, însoțită de o cerere scrisă care să conțină informații referitoare la starea proprie de maternitate;

- salariata ia cunoștință de conținutul Informării privind protecția maternității la locul de muncă și, dacă este cazul, solicită concediu de risc maternal;

- salariata va prezenta angajatorului, în copie, documentul medical în maximum 5 zile lucrătoare de la data eliberării.

În cazul în care salariatele gravide nu îndeplinesc obligația și nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale.

În funcție de riscurile existente la locul de muncă, angajatorul este obligat să ia măsuri de protecție a salariatelor gravide încadrate pe acele posturi.

Aceste măsuri de protecție pot fi :                

a) modificarea temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

b) repartizarea salariatei în cauză la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încheierii raportului de evaluare a riscului.

c) în cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligațiile de mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.

În conformitate cu prevederile OUG nr.96/2003, salariatele gravide beneficiază de următoarele drepturi :

a) de a nu fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate;

b) de a nu efectua activități care prezintă risc de expunere la agenți, procese sau condiții de muncă , așa cum sunt prevăzute de OUG nr.96/2003;

c)  de a nu desfășura muncă în condiții insalubre sau greu de suportat; 

d)  de a nu lucra noaptea; 

e) la măsuri de protecție în funcție de riscurile existente la locul de muncă, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;

f) la dispensă pentru consultații prenatale, în limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale; 

g) la reducerea cu o pătrime a programului de muncă, la recomandarea medicului de familie, dacă starea de sănătate a sa, sau a fătului nu îi permite să efectueze programul normal de lucru, cu menținerea veniturilor salariale; 

h) la pauze și amenajări pentru repaus în poziție șezândă sau, respectiv, pentru mișcare, dacă își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat;

i) de a nu fi concediate de către angajator, pentru motive legate direct de starea lor ;

j) la concediu de maternitate.

Pentru salariata gravidă, dispozițiile OUG nr.96/2003  au ca scop asigurarea  unor condiții adecvate de muncă, care să o protejeze și să îi asigure o perioadă fără stres sau efort suplimentar, care ar putea afecta dezvoltarea normală a sarcinii.

Luminița Elena Nemeș                                                                    Mariana Pop                                       

Inspector șef                                                                                  Consilier CCRP