MASS-MEDIA
Back

19.09.2022 - Activitatea de control din luna August 2022

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2022, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii august 2022, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile întreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămânal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 33 agenți economici, din care 19 au fost sancționați, aplicându-se 18 amenzi în cuantum total de 312.000 lei și 13  avertismente.

În urma controalelor, au fost identificate 15 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 10  nu  aveau întocmit contract  individual de muncă în formă scrisă,  4 prestau activitate în perioada în care aveau contractul de muncă suspendat, iar una nu avea contract individual de muncă transmis în Revisal, angajatorii fiind sancționați contravențional.

Neconformitățile constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:                 

 • dispozițiile legale privind: repausul săptămânal și  sărbătorile legale nu sunt respectate;
 • la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile  contractelor  individuale de muncă pentru toți salariații;
 • nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de  muncă;
 • la încetarea activității salariatului nu se eliberează  adeverința de vechime în muncă;
 • nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • neînregistrarea și netransmiterea zilierilor în  Registrul electronic de evidenţă anterior începerii activității;
 • unitatea controlată nu a îndeplinit  măsurile dispuse la termenele stabilite .

 

 

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum și  altor acte normative specifice din domeniu.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 23 de agenți economici fiind aplicate 26 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi  în cuantum total  de 24.000 lei  și 22 avertismente.

În cadrul controalelor au fost constatate o serie de deficiențe, după cum urmează:

 • lucrătorii nu utilizează  echipamentul  individual de protecție specific locului de muncă și activităților desfășurate;
 • lipsa certificatului de conformitate eliberat de INSEMEX PETROȘANI privind protecția la explozie la silozurile de cereale;
 • nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor;
 • neefectuarea controlului medical periodic pentru toți salariații conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 • lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de autorizare și  verificare tehnică;
 • nu se efectuează măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de împământare;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  nu cuprinde toate riscurile existente la locurile de muncă;
 • lipsa certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerțului  pentru activitatea de construcții clădiri, eliberat în baza Legii nr 359/2004.
 • lipsa tematicii pentru instruirea periodică.

 

La angajatorii la care s-au constatat nereguli au fost aplicate, în ambele domenii de competență, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, totodată, fiind dispuse măsuri obligatorii de remediere a neconformităților constatate.

                                       

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                                

Mariana Pop

Consilier CCRP