MASS-MEDIA
Înapoi

25.02.2021 - Contract individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, doar în cazurile și cu respectarea condițiilor  prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul Muncii.

În contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată se precizează atât data începerii și data încetării cât și durata.

Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive.  Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult trei contracte individuale de muncă pe durată determinate și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Câteva din situațiile  în care angajatorii pot angaja personal pe perioadă determinată:

•  înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

•  creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

•  desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

•  în cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programme, etc.

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă stabilită de același act normativ.

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată poate fi cu normă întreagă sau cu timp parțial.

Lucrătorii care au contracte de muncă pe perioadă determinată se bucură de aceleași drepturi și au aceleași obligații pe care le au și  lucrătorii încadrați pe perioadă nedeterminată.

Angajatorii sunt obligați să informeze salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

În privința condițiilor de muncă și de angajare, salariații cu contract individual de muncă pe perioadă determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă.

La finele perioadei pentru care a fost încheiat contractul de muncă, părțile pot, de comun acord și în situațiile prevăzute de lege, fie să prelungească valabilitatea acestuia, fie să-l transforme într-un contract individual de muncă  pe durată nedeterminată.

În situația unui contract de muncă pe perioadă determinată, raportul de muncă încetează de drept la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat.

                                              

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul