Legislatia specifica CCMMRM

Legea nr. 53/ 2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, mod si complet

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electroni

Legea nr. 367/2022- a dialogului social

LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatil

LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, modificata si completata

Lege cadru nr. 153/2017 Privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr.25/2014 – privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, si pentru modificarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, modificata si completata

Hot nr. 1447/2022 Privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata

Ordonanta 168 / 2022 privind unele masuri fiscal bugetare

Hotărârea Guvernului nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, modificata si completata

Hotărârea Guvernului nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, modificata si completata

HOTARARE nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioere;

ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier

Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Hotarârea Guvernului 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- republicata, modificata si completata

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și barbați actualizată, republicata, modificata si completata 

Legea 16/2017 privind detașarea salariațior în cadrul prestării de servicii transnaționale, modificata si completata

Hotarârea Guvernului 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatii economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale modificată si completată.

Hotărârea Guvernului 600/2007 actualizată privind protecția tinerilor la locul de muncă, modificată si completată.

Hotararea Guvernului 1344/2007 actualizată privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplina modificată si completată.

ORDONANŢĂ nr. 25 din 24 august 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificata si completata

OUG nr. 79/2017 Privind modificarea Legii 227/2015 - Codul Fiscal

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii

HOTARARE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remedier

Legea 69/2000 a sportului, mod si compl

LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

HOTARARE nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporara, modif si compl

HOTARARE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, mod si complet

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitare, modif si compl

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, modif si compl

HOTARARE nr. 473 din 4 iunie 2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, mod si complet