Formulare


Autorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă - pagina specifica de pe Punctul de Contact Unic Electronic

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi. Pentru aceasta, angajatorul are obligaţia să depună o cerere, completata în două exemplare semnate în original, însoţită de copii de pe actele de înfiinţare şi declaraţia pe propria răspundere, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Toate actele se depun la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea angajatorul respectiv.

Nu se autorizeaza, potrivit acestei proceduri:

a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanele fizice autorizate ce desfasoara activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.

Procedura de autorizare este descrisa si pe pagina https://www.inspectiamuncii.ro/autorizari/avize/acte.

Atentie! Daca nu aveti cont creat pe Punctul de Contact Unic Electronic, această procedură poate fi realizată şi online, prin accesarea de către solicitant a paginii de internet a inspectiei muncii, pagină care poate fi găsită accesând pagina https://www.inspectiamuncii.ro meniu "ANGAJATOR". si subsecţiunea dorita. Solicitantul se poate loga cu aceleaşi credenţiale (utilizator şi parolă) eliberate pentru transmiterea electronică a datelor din Revisal.

Documente necesare:

- copii de pe actele de înfiinţare

- cerere pentru autorizarea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

- declaraţie pe propria răspundere

________________________________________________________

Autorizatie pentru a depozita materii explozive - pagina specifica de pe Punctul de Contact Unic Electronic

Procedura se adreseaza persoanelor care solicita autorizarea pentru a putea depozita materii explozive. Dosarul in vederea autorizarii se va transmite la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia este amplasat depozitul.

Documente necesare:

Cazierul judiciar pentru asociati si administratori.
Din care sa rezulte ca nu au fost condamnati printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. In original.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Cerere Poate fi scrisa de mâna sau la calculator care trebuie sa contina cel putin: denumirea, sediul si obiectul activitatii, adresa, numarul de telefon/fax, persoana de contact, precum si tipul materiilor explozive cu care efectueaza operatiuni
Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului eliberat conform Legii nr. 26/1990. Pentru intocmirea dosarului, in vederea autorizarii, acest document va fi introdus in sistem sub forma scanata. La ridicarea autorizatiei, documentul emis de catre Registrul Comertului (eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizarii), va fi prezentat in original la autoritatea emitenta.
Descrierea modului de asigurare a depozitarii materiilor prime si a productiei finite. Se vor indica in mod explicit modul de depozitare al materiilor prime si a produselor finite.Va fi semnata de catre angajator
Descrierea modului de asigurare a pazei si a gardurilor împrejmuitoare. Se va specifica numarul de posturi de paza, dotarea acestora cu arme de foc, materialele din ce sunt confectionate gardurile starea tehnica a acestora.Va fi semnata de catre angajator
Descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmarii si evacuarii personalului în caz de pericol. Se vor indica toate caile posibile de evacuare a personalului in caz de pericol.Va fi semnata de catre angajator
Schema privind modul de asigurare a iluminatului. Aceasta schema va fi semnata de catre producator
Certificatul de înregistrare si statutul operatorului economic
Certificat emis de catre Registrul Comertului.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului eliberat conform Legii nr. 359/2004
Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului eliberat conform Legii nr. 359/2004
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Lista cu personalul calificat si autorizat sa efectueze operatiuni cu materii explozive. Acest document va fi semnat de catre angajator
Lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului daca este cazul Se va specifica modul de protectie al acestora, tipurile mijloacelor de transport, destinatia mijloacelor de transport, scadentele reviziilor tehnice.Va fi semnata de catre angajator
Planul cuprinzând dotarile si amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea si prevenirea incendiilor; Acest plan va cuprinde numarul si tipul echipamentelor aflate in dotare.Va fi semnata de catre angajator
Planul locatiei unde se realizeaza activitatea.
In care sa fie evidentiate amplasarea locurilor de munca, distantele dintre obiective,distantele de siguranta, drumuri interioare, cai ferate uzinale(dupa caz), delimitarea teritoriului, cai de evacuare, la scara 1:1000. Plan de detaliu privind spatiul nominalizat(proiect)
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica a locatiei unde se desfasoara activitatea Aceasta schema monofilara va fi semnata de catre beneficiar
Schema instalatiei de protectie contra tensiunilor accidentale. Schema va cuprinde inclusiv protectia contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor masurarii rezistentei prizelor efectuate la termenul scadent. Va fi semnata de catre angajator

________________________________________________________________

Autorizatie pentru a produce, prepara, deţine, transporta, comercializa si folosi materii explozive - pagina specifica de pe Punctul de Contact Unic Electronic

Se adreseaza persoanelor juridice si fizice care solicita autorizarea pentru a putea produce, prepara, detine, transporta, comercializa si folosi materii explozive.
Autorizatia pentru a prepara materii explozive se elibereaza numai persoanelor juridice.
Dosarul in vederea autorizarii se va transmite la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul solicitantul.
Cerere Poate fi scrisa de mâna sau la calculator si trebuie sa contina cel putin: denumirea, sediul si obiectul activitatii, adresa, numarul de telefon/fax, persoana de contact, tipul materiilor explozive cu care efectueaza operatiuni, precum şi activitatile pentru care se solicita autorizarea
certificatul de înregistrare si statutul operatorului economic
Document emis de catre Registrul Comertului. In copie.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului eliberat conform Legii nr. 26/1990
Eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizarii.In copie.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Cazierul judiciar pentru asociati si administratori.
Din care sa rezulte ca nu au fost condamnati printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Planul locatiei unde se realizeaza activitatea.
In care sa fie evidentiate amplasarea locurilor de munca, distantele dintre obiective,distantele de siguranta, drumuri interioare, cai ferate uzinale(dupa caz), delimitarea teritoriului, cai de evacuare, la scara 1:1000. Plan de detaliu privind spatiul nominalizat.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica a locatiei unde se desfasoara activitatea Aceasta schema monofilara va fi semnata de catre beneficiar
Lista mijloacelor de transport. Se va specifica modul de protectie al acestora, tipurile mijloacelor de transport, destinatia mijloacelor de transport, scadentele reviziilor tehnice.Va fi semnata de catre angajator
Lista cu personalul calificat si autorizat sa efectueze operatiuni cu materii explozive. Acest document va fi semnat de catre angajator
Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului eliberat conform Legii nr. 359/2004.
Acest document reprezinta autorizarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Schema privind modul de asigurare a iluminatului. Aceasta schema va fi semnata de catre beneficiar.
Planul cuprinzând dotarile si amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea si prevenirea incendiilor; Acest plan va cuprinde numarul si tipul echipamentelor aflate in dotare.Va fi semnata de catre angajator
Schema instalatiei de protectie contra tensiunilor accidentale. Schema va cuprinde inclusiv protectia contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor masurarii rezistentei prizelor efectuate la termenul scadent.Va fi semnata de catre angajator
Descrierea modului de asigurare a pazei si a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul Se va specifica numarul de posturi de paza, dotarea acestora cu arme de foc, materialele din ce sunt confectionate gardurile starea tehnica a acestora.Va fi semnata de catre angajator
Descrierea modului de asigurare a depozitarii materiilor prime si a productiei finite. Se vor indica in mod explicit modul de depozitare al materiilor prime si a produselor finite.Va fi semnata de catre angajator
Descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmarii si evacuarii personalului în caz de pericol. Se vor indica toate caile posibile de evacuare a personalului in caz de pericol.Va fi semnata de catre angajator
_______________________________________________________________

 

Avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitii - pagina specifica de pe Punctul de Contact Unic Electronic

Se adreseaza  armurierilor, intermediarilor si persoanelor juridice prevazute la art. 67 alin. (2)-(4) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care detin spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie.

Avizul se solicita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla spatiul de depozitare, care elibereaza documentul conform modelului prevazut in anexa la ordinul 1884/2018. Valabilitatea avizului este de 1 an.

cerere de solicitare  
actul constitutiv al persoanei juridice Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator pentru activitatea desfasurata Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
memoriu tehnic care contine descrierea spatiului de depozitare, a modului de depozitare, a cantitatilor de munitie, capse sau pulberi pentru munitie, pentru care se solicita avizarea si amplasarea lor Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
schita locului de amplasare a spatiului de depozitare, cu indicarea distantelor fata de diverse obiective invecinate Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
schita de detaliu a spatiului de depozitare Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
planul de prevenire si protectie Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
instructiunile proprii, elaborate in conformitate cu specificul activitatii desfasurate Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.

_______________________________________________________________

Inscriere la examen in vederea autorizarii ca artificieri sau pirotehnicieni pentru cetateni romani si cetateni ai statelor membre UE si SEE stabiliti in Romania - link direct catre Punctul de Contat Unic Electronic

Se adreseaza persoanelor fizice cu domiciliul stabil in Romania (inclusiv cetateni ai statelor membre UE si SEE stabiliti in Romania) care doresc sa participe la examenul in vederea autorizarii ca artificieri sau pirotehnicieni.

Cererea se adreseaza inspectoratului teritorial de munca din judetul de domiciliu sau de resedinta al solicitantului.

Fotografii - doua bucati
Fotografiile vor fi originale, color cu dimensiunile de 3x4 cm.
Acestea vor fi transmise sub forma scanata, in momentul introducerii datelor in sistem.
Fotografiile originale vor fi prezentate si predate autoritatii emitente, in momentul sustinerii examenului.
Cerere sustinere examen Cererea va cuprinde pe lânga datele personale si lucrarile pentru care se solicita autorizarea
Copie de pe certificatul de calificare
Se va face o copie xerox de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul
Certificat de cazier judiciar
Certificat de cazier judiciar care sa dovedeasca faptul ca nu a fost condamnat prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infractiuni comise cu intentie.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Certificat medical
Certificat medical din care sa rezulte faptul ca solicitantul este clinic sanatos.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Aviz psihologic
Aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician.
Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul.
Copia actului de identitate

Se va face copie dupa actul de identitate.

Se mentioneaza sub semnatura faptul ca documentul este conform cu originalul

_______________________________________________________________

Anexa 1 - comunicarea evenimentelor

Anexa 2 - Fisa semnalare BP1

Anexa 3 - PV cercetare caz BP

Anexa 4 - fisa declarare caz BP2

Anexa 6 - tabel boli legate de profesie

Anexa 7 - declaratie proprie raspundere

Anexa 8 - declaratie proprie raspundere martor

Anexa 9 - informare transmisa de CJP